English Albanian
Organization (O): Organizimi (O):
Organization Unit (OU): Njësia e organizimit (OU):
Issued By Lëshuar nga
Validity Vlefshmëri
WARNING: The certificate is not valid yet! KUJDES: Certifikata nuk është ende e vlefshme!
Expires On: Skadon ne:
WARNING: The certificate has expired! KUJDES: Certifikata ka skaduar!
Serial Number: Numër serik:
SHA1 Fingerprint: Shenja e gishtit SHA1:
SHA256 Fingerprint: Shenja e gishtit SHA256:
Contacting the Registration Server Kontaktimi i serverit të regjistrimit
Registration Regjistrimi
Missing product specification in the %s section Mungon specifikimi i produktit në seksionin %s
Product %s not found Produkti %s nuk u gjet
Registration was successfull. Regjistrimi ishte i suksesshëm.
SLP discovery failed, no server found Zbulimi i SLP dështoi, asnjë server nuk u gjet
Downloading SSL Certificate Shkarkimi i Certifikatës SSL
Importing SSL Certificate Importimi i Certifikatës SSL
Make sure that the registration server is reachable and
the connection is reliable.
Sigurohuni që serveri i regjistrimit të jetë i arritshëm dhe
lidhja është e besueshme.
HTTP error code: %d
Kodi i gabimit HTTP: %d