English Albanian
Select an extension or a module to show details here Zgjidhni një shtesë ose një modul për të treguar detajet këtu
%s (not available) %s (jo në dispozicion)
YaST allows to select at most %s extensions or modules. YaST lejon të zgjidhni më shumë %s shtesë ose module.
<p>Please note, that some extensions or modules might need specific registration code.</p> <p>Ju lutemi vini re, se disa shtesa ose module mund të kenë nevojë për kod specifik regjistrimi.</p>
<p>If you want to remove any extension or module you need to log into the SUSE Customer Center and remove them manually there.</p> <p>Nëse dëshironi të hiqni ndonjë shtesë ose modul, duhet të futeni në Qendrën e Klientëve të SUSE dhe t'i largoni ato manualisht atje.</p>
<p>The extensions and modules can have several states depending how they were selected.</p> <p>Zgjatjet dhe modulet mund të kenë disa gjendje në varësi të mënyrës së zgjedhjes së tyre.</p>
The extension or module is selected to install by user or is pre-selected as a recommended addon. Zgjatja ose moduli është zgjedhur për tu instaluar nga përdoruesi ose është i paracaktuar si një shtesë e rekomanduar.
The extension or module is not selected to install. Zgjatja ose moduli nuk është zgjedhur për t'u instaluar.