English Albanian
Add-on '%s'
is not available for registration.
Addon '%s'
nuk është në dispozicion për regjistrim.
Connection timed out. Lidhja mbaroi.
The extension or module was selected automatically as a dependency of another extension or module. Zgjatja ose moduli është zgjedhur për tu instaluar nga përdoruesi ose është i paracaktuar si një shtesë e rekomanduar.
Registration Cannot Be Skipped Regjistrimi dështoi
Skipping Registration Regjistrimi
selected for registration Regjistrimi i produktit