English Afrikaans
Really exit?
All changes will be lost.
Werklik uitgaan?
Alle wysigings sal verlore gaan.
&Port &Poort
TCP Ports TCP-poorte
Port Poort
&Edit... &Hersien ...
&Delete &Skrap
Firewall Brandmuur
<p><b><big>Aborting Initialization:</big></b><br>
Safely abort the configuration utility by pressing <b>Abort</b> now.</p>
<p><b><big>Staak inisialisering:</big></b><br>
Staak die konfigurasienutsprogram veilig deur <b>Staak</b> nou te druk.</p>
<p><b><big>Aborting Saving:</big></b><br>
Abort the save procedure by pressing <b>Abort</b>.
An additional dialog informs whether it is safe to do so.
</p>
<p><b><big>Staak berging:</big></b><br>
Staak die bergingsprosedure deur <b>Staak</b> te druk.
'n Bykomende dialoog deel mee of dit veilig is om dit te doen.
</p>
Read firewall settings Lees brandmuurinstellings
Reading firewall settings... Lees van brandmuurinstellings ...
Write firewall settings Skryf brandmuurinstellings
Writing firewall settings... Skryf van brandmuurinstellings ...