English Afrikaans
%1 Printer %2 %1 Drukker %2
%1 Disk %2 %1 Skyf %2
&Administration DN &Administrasie-DN
&Time-Out &Afsnytyd
&Details &Besonderhede
&Trusted Domains &Betroubare domeine
&Printer &Drukker
&Inherit ACLs &Erf ACL'e
&Filter &Filter
&Use SSL or TLS &Gebruik SSL of TLS
&User Suffix &Gebruikeragtervoegsel
&User Authentication Sources &Gebruikerbekragtigingsbronne
&Username &Gebruikernaam
&Shares &Gedeeldes
&Directory &Gids
&Group Suffix &Groepagtervoegsel
&Replication Sleep &Herhalingslaap
&Primary Domain Controller (PDC) &Hoofdomeinbeheerder (primary domain controller, PDC)
&Idmap Suffix &Idmap-agtervoegsel
&Toggle Status &Knikkerstatus