English Dutch
SAP Product Installation SAP-productinstallatie
Do you want to install another product? Wilt u nog een product toevoegen?
The selected medium '%1' was already copied. Het geselecteerde medium '%1' is al gekopieerd.
The XML parser reported an error while parsing the autoyast profile. The error message is:
De XML-ontleder rapporteerde een fout tijdens het ontleden van het autoyast-profiel. Het foutbericht is:
SLES4SAP installation servers are detected Er zijn SLES4SAP-installatieservers gedetecteerd
Failed to start SLP server. SAP mediums will not be discovered by other computers. Het starten van de SLP-server is mislukt. SAP-mediums zullen niet worden ontdekt door andere computers.
<p>Please enter the right USB device.</p> <p>Voer het juiste USB-apparaat in.</p>
SAP Installation Wizard - Step 1 SAP-installatiewizard - Stap 1
The Installation of Oracle Databas with SAP Installation Wizard is not supported. De installatie van Oracle Database met behulp van de SAP-installatiewizard wordt niet ondersteund.