English Czech
Saving default systemd target... Ukládá se výchozí cíl systemd...
&Services &Služby
Services Služby
<p><big><b>Services</b></big><br>
The current setup does not provide any functionality now.</p>
<p><big><b>Služby</b></big><br>
Aktuální nastavení nyní nezajišťuje žádné funkce.</p>
<p><big><b>Services</b></big><br>
This installation proposal allows you to start and enable a service from the
list of services.</p>
<p>It may also open ports in the firewall for a service if firewall is enabled
and a particular service requires opening them.</p>
<p><big><b>Služby</b></big><br>
Tato nabídka instalace vám umožňuje spustit a povolit službu ze seznamu služeb.</p>
<p>Může také službám otevírat porty v bráně firewall, pokud je brána firewall povolená
a daná služba vyžaduje otevření portů.</p>
Service %service will be %toggled and port in firewall will be %switched %link Služba %service bude %toggled a port v bráně firewall bude %switched %link
Service %service will be %toggled %link Služba %service bude %toggled %link
Package %1 is not available Balíček %1 není k dispozici
Installation of required packages has failed;
enabling and starting the services may also fail
Instalace požadovaných balíčků se nezdařila.
Povolení a spuštění těchto služeb může také selhat
Cannot enable service %1 Nelze povolit službu %1
Services Manager Správce služeb
Default Target Výchozí cíl
Enabled Povoleno
On Demand Na vyžádání
Disabled Zakázáno
VNC needs graphical system to be available VNC vyžaduje, aby byl dostupný grafický systém
&Default systemd target &Výchozí cíl systemd
Default systemd target Výchozí cíl systemd
Set Default Systemd Target Nastavit výchozí cíl systemd
Selecting the Default Systemd Target Vybírá se výchozí cíl systemd