English Afrikaans
Show Log Toon opgawe
Expert Settings Kundige instellings
Broadcast Uitsending
<p><b><big>Aborting Initialization:</big></b><br>
Safely abort the configuration utility by pressing <b>Abort</b> now.</p>
<p><b><big>Staak inisialisering:</big></b><br>
Staak die konfigurasienutsprogram veilig deur <b>Staak</b> nou te druk.</p>
<p><b><big>Aborting Saving:</big></b><br>
Abort the save procedure by pressing <b>Abort</b>.
An additional dialog informs whether it is safe to do so.
</p>
<p><b><big>Staak berging:</big></b><br>
Staak die bergingsprosedure deur <b>Staak</b> te druk.
'n Bykomende dialoog deel mee of dit veilig is om dit te doen.
</p>
<p><b><big>Configuration Part One</big></b><br>
Press <b>Next</b> to continue.
<br></p>
<p><b><big>Konfigurasie Deel Een</big></b><br>
Druk <b>Volgende</b> om voort te gaan.
<br></p>
<p><b><big>Selecting Something</big></b><br>
It is not possible. You must code it first. :-)
</p>
<p><b><big>Kies van Iets</big></b><br>
Dit is nie moontlik nie. U moet dit eers kodeer. :-)
</p>
<p><b><big>Configuration Part Two</big></b><br>
Press <b>Next</b> to continue.
<br></p>
<p><b><big>Konfigurasie Deel Twee</big></b><br>
Druk <b>Volgende</b> om voort te gaan.
<br></p>
Initializing... Inisialiseer van ...
<p>Do you want to install it now?</p> <p>Wil u dit nou installeer?</p>
Read the database Lees die databasis
Read the previous settings Lees die vorige instellings
Reading the database... Lees van die databasis ...
Finished Voltooid