English Czech
SLP Server SLP server
&SLP Server &SLP server
Really delete this file? Skutečně smazat tento soubor?
Name of New File Jméno nového souboru
Scope and IP address must be inserted. Musíte zadat rozsah a IP adresy.
Scope must be inserted. Musíte zadat rozsah.
SLP Server Overview Přehled SLP serveru
<h1>SLP Server</h1> <h1>SLP server</h1>
SLP Server Configuration--Expert Dialog Konfigurace SLP serveru -- Expertní dialog
SLP Server Configuration--Edit .reg File Konfigurace SLP serveru -- úprava .reg souboru
Show Log Zobrazit protokol
Expert Settings Expertní nastavení
Response To Odpověď na
Broadcast Všesměrové vysílání
Multicast Vícesměrové vysílání
DA Server DA server
Becomes DA Server Stane se DA serverem
&IP Addresses of DA Servers &IP adresy DA serverů
&Scopes &Rozsahy
SLP Server Settings Nastavení SLP serveru