English Czech
<p>To show the slpd log file, use <b>Show Log</b>.</p> <p>Soubor slpd logu zobrazíte kliknutím na <b>Ukázat výpis</b>.</p>
<p>Here, set the mode in which to run the SLP daemon. The simplest mode is <b>Broadcast</b>.
In it, the SLP daemon answers all requests sent by broadcast. The next mode is <b>Multicast</b>. In it, the daemon answers queries
sent by multicast in appropriate SCOPES. In the <b>DA Server</b> mode, it informs DA servers on the specified IP addresses
about statically and dynamically registered services. The last options is <b>Becomes DA Server</b>. This is a cache server for service
answers.</p>
<p>Zde můžete nastavit režim běhu SLP démona. Nejjednodušší
je <b>Broadcast</b>. V tomto režimu SLP démon odpovídá na
všechny dotazy broadcastem. Další režim je <b>Multicast</b>,
ve kterém odpovídá na multicast dotazy z určitého ROZSAHU.
V režimu <b>DA server</b> informuje DA servery na zadaných
IP adresách o staticky a dynamicky registrovaných službách. Poslední
režim <b>Stát se DA serverem</b> je cachovací server pro službu
odpovědí.</p>
<p>With <b>Expert Settings</b>, access all options available in /etc/slp.conf.</p> <p>V <b>Expertním nastavení</b> jsou dostupné všechny volby z /etc/slp.conf.</p>
Configuration files for static registration to SLP. With <b>Add</b>, create a new empty file. With <b>Modify</b>,
change the values of any existing file. With <b>Delete</b>, it is possible to delete files not owned by any package.
Konfigurační soubory pro statickou registraci SLP. Nový prázdný soubor vytvoříte pomocí <b>Vložit</b>. Existující
hodnoty změníte pomocí <b>Změnit</b>. Stisknutím <b>Smazat</b> je možné smazat pouze soubory nevlastněné
žádným balíčkem.
Help for regedit Nápověda pro regedit
<p>To configure the SLP server, the <b>%1</b> package must be installed.</p> <p>Abyste mohli konfigurovat SLP server, musíte mít nainstalovaný balíček <b>%1</b>.</p>
<p>Do you want to install it now?</p> <p>Přejete si jej nyní nainstalovat?</p>
Initializing SLP Server Configuration Inicializuje se konfigurace SLP serveru
Detect the devices Detekovat zařízení
Detecting the devices... Probíhá detekce zařízení...
Finished Hotovo
Saving SLP Server Configuration Ukládá se konfigurace SLP serveru
Configuration summary... Shrnutí konfigurace...