English Finnish
%1 skipped
%1 ohitettu
&Open &Avaa
<p><b><big>Reading the list of snapshots</big></b><br>
</p>
<p><b><big>Luetaan tilannevedosten luetteloa</big></b><br>
</p>
<p><b><big>Snapshot Overview</big></b><p>
<p>
The tree shows all the files that differ in a selected snapshot and the current system. On the right side, you see the snapshot description and time of its creation.
</p>
<p>
When a file is selected in the tree, you can see the its difference between snapshot version and current system.
</p>
<p><b><big>Tilannevedosten yhteenveto</big></b><p>
<p>
Puukaavio näyttää kaikki tiedostot, jotka eroavat valittujen tilannevedosten ja nykyisen järjestelmän välillä. Oikealla puolella näet tilannevedoksen kuvauksen ja luontiajan.
</p>
<p>
Kun tiedosto on valittu puukaaviossa, näet sen erot tilannevedoksessa ja nykyisessä järjestelmässä.
</p>
<p><b><big>Snapshot Overview</big></b><p>
<p>
The tree shows all the files that were modified between creating the first ('pre') and second ('post') snapshot. On the right side, you see the description generated when the first snapshot was created and the time of creation for both snapshots.
</p>
<p>
When a file is selected in the tree, you see the changes done to it. By default, changes between selected paired snapshots are shown, but it is possible to compare the file with different versions.
</p>
<p><b><big>Tilannevedosten yhteenveto</big></b><p>
<p>
Tässä puukaaviossa näkyvät kaikki tiedostot, jotka ovat muuttuneet ensimmäisen (”ennen”) ja toisen (”jälkeen”) tilannevedoksen välillä. Oikealta näet ensimmäistä tilannevedosta otettaessa luodun kuvauksen sekä kummankin tilannevedoksen luontiajan.
</p>
<p>
Voit tarkastella tiedostoon tehtyjä muutoksia valitsemalla sen puukaaviosta. Oletuksena näytetään tilannevedosparin väliset muutokset, mutta myös tiedostojen vertailu versioiden välillä on mahdollista.
</p>
<p><b><big>Snapshots Configuration</big></b><p>
<p>The table shows a list of root filesystem snapshots. There are three types
of snapshots, <b>single</b>, <b>pre</b> and <b>post</b>. Single snapshots are
used for storing the file system state in a certain time, while Pre and Post are used to define the changes done by special operation performed between taking those two snapshots. Pre and Post snapshots are paired together in the table.</p>
<p>Select a snapshot or snapshot pair and click <b>Show Changes</b> to see the
new file system changes in the specified snapshot.</p>
<p><b><big>Tilannevedosten määritys</big></b><p>
<p>Tässä taulukossa näkyy luettelo juuritiedostojärjestelmän tilannevedoksista. Niitä on kolmea
tyyppiä, <b>yksittäisiä</b>, <b>ennen-</b> ja <b>jälkeen</b>-vedoksia. Yksittäistä tilannevedosta
käytetään tallentamaan järjestelmän tietynhetkinen tila, kun taas Ennen- ja Jälkeen-vedoksia
käytetään määrittämään tiettyjen erikoistoimintojen tekemät muutokset tilannevedosten välillä.
Ennen- ja Jälkeen-tilannevedokset ovat taulukossa pareittain.</p>
<p>Nähdäksesi tiedostojärjestelmän muutokset valitussa tilannevedoksessa valitse vedos tai
vedospari ja napsauta <b>Näytä muutokset</b>.</p>
<p>Click <b>Refresh</b> to update the list of snapshots. This is only required
if some other program is changing the list of snapshots.</p>
<p>Paina <b>Virkistä</b> tilannevedosten luettelo. Tämä on tarpeen vain
jos jokin muu ohjelma muuttaa tilannevedosten luetteloa.</p>
<p>These files will be restored from snapshot '%1':</p>
<p>
%2
</p>
<p>Files existing in original snapshot will be copied to current system.</p>
<p>Files that did not exist in the snapshot will be deleted.</p>Are you sure?
<p>Nämä tiedostot palautetaan tilannevedoksesta '%1':</p>
<p>
%2
</p>
<p>Alkuperäisessä tilannevedoksessa olevat tiedostot kopioidaan nykyiseen järjestelmään.</p>
<p>Tiedostot, joita ei löydy tilannevedoksesta poistetaan.</p>Jatketaanko?
Calculating changed files... Lasketaan muuttuneita tiedostoja...
Calculating file modifications... Lasketaan tiedostojen muokkauksia...
Cleanup algorithm Puhdistusalgoritmi
Configuration of system snapshots Järjestelmän tilannevedosten määritys
Create New Snapshot Luo uusi tilannevedos
Current Configuration Nykyiset määritykset
Deleted %1
Poistettu %1
Description Kuvaus
Do you want to copy the file

%1

from snapshot '%2' to current system?
Haluatko kopioida tiedoston

%1

tilannevedoksesta '%2' nykyiseen järjestelmään?
Do you want to delete the file

%1

from current system?
Haluatko varmasti poistaa tiedoston

%1

nykyisestä järjestelmästä?
End Date Loppupäivämäärä
Failed to create new snapshot:
Uuden tilannevedoksen luominen epäonnistui: