English Bulgarian

Use a full variable name in the form <VARIABLE_NAME>$<FILE_NAME>
(e.g., %1$%2).

Използвайте пълното име на променливата по шаблона
<ИМЕ_HA_ПРОМЕНЛИВАТА>$<ИМЕ_НА_ФАЙЛ>, например:
%1$%2.
<p>After you save your changes, this editor changes the variables in the
corresponding sysconfig file. Then it starts activation commands, which changes the underlying configuration files, stops and starts daemons,
and runs low-level configuration tools so your configuration in sysconfig takes effect.</p>
<p>След като запазите Вашите промени този редактор променя променливите във
съответните sysconfig файлове. След това стартира активиращите команди, които променят
необходимите файлове с настройки, спират и пускат демони и използва инструменти за
настройка на ниско ниво така че Вашите настройки в sysconfig да имат ефект.</p>
&Add New Variable... Добавяне на нова &променлива