English Bulgarian
Editor for /etc/sysconfig Files Редактор за /etc/sysconfig файловете
Display configuration summary Показване на сводка за настройката
Set value of the variable. Requires options 'variable' and 'value' Задайте стойност на променливата. Задължителните аргументи са 'variable' и 'value'
or 'variable=value', for example, variable=DISPLAYMANAGER value=gdm или 'variable=value'. Например variable=DISPLAYMANAGER value=gdm
or simply DISPLAYMANAGER=gdm или просто DISPLAYMANAGER=gdm
Set empty value ("") Задайте празна стойност ("")
Show details about selected variable Показва подробности за избраната променлива
Display all variables Показва всички променливи
Selected variable Избрана променлива
If the variable is available in several files use Ако променливата е налична в няколко файла използвайте
<variable>$<file_name> syntax, синтаксиса <variable>$<file_name>,
for example CONFIG_TYPE$/etc/sysconfig/mail. напр. CONFIG_TYPE$/etc/sysconfig/mail.
New value Нова стойност
All Variables:
Всички променливи:
Modified Variables:
Променените променливи:

Setting variable '%1' to '%2': %3

Задаване на променливата '%1' '%2': %3
Success Успешно
Failed Неуспешно
New Value: Нова стойност:
Value: Стойност: