English Slovak
Create Backup of Modified Files Vytvoriť zálohu zmenených súborov
Create Backup of /etc/sysconfig Directory Vytvoriť zálohu priečinku /etc/sysconfig
Do Not Create Backups Nevytvárať zálohu
Remove Backups from Previous Updates Odstrániť zálohy zo starších aktualizácií
Backup Záloha
&Backup &Záloha
Backup System Before Update Zálohovať systém pred aktualizáciou
Create &Backup of Modified Files Vytvoriť zálo&hu zmenených súborov
Create a &Complete Backup of /etc/sysconfig Vytvoriť ú&plnú zálohu /etc/sysconfig
Remove &Old Backups from the Backup Directory &Odstrániť staré zálohy z priečinka záloh
<p>To avoid any loss of information during update,
create a <b>backup</b> prior to updating.</p>
<p>Aby sa zabránilo strate informácií počas aktualizácie,
vytvoriť pred aktualizovaním <b>zálohu</b>.</p>
<p><b>Warning:</b> This will not be a complete
backup. Only modified files will be saved.</p>
<p><b>Varovanie:</b> Toto nebude úplná záloha.
Uložia sa iba upravené súbory.</p>
<p>Select the desired options.</p>
<p>Vyberte požadované možnosti.</p>
<p><b>Create a Backup of Modified Files:</b>
Stores only those modified files that will be replaced during update.</p>
<p><b>Vytvoriť zálohu zmenených súborov:</b>
Uloží iba tie modifikované súbory, ktoré sa počas aktualizácienahradia.</p>
<p><b>Create a Complete Backup of
/etc/sysconfig:</b> This covers all configuration files that are part of the
sysconfig mechanism, even those that will not be replaced.</p>
<p><b>Vytvoriť úplnú zálohu
/etc/sysconfig:</b> Týmto sa zálohujú všetky konfiguračné súbory, ktoré
sú súčasťou mechanizmu sysconfig, aj keď nebudú nahradené.</p>
<p><b>Remove Old Backups from the Backup
Directory:</b> If your current system already is the result of an earlier
update, there may be old configuration file backups. Select this option to
remove them.</p>
<p><b>Odstrániť staré zálohy z priečinka záloh:</b>
Ak ste váš systém už zaktualizovali namiesto inštalácie,
môže obsahovať staršie zálohy konfiguračných súborov.
Pomocou tejto voľby ich odstránite.</p>
<p>All backups are placed in %1.</p> <p>Všetky zálohy budú uložené do %1.</p>
Invalid backup path. Neplatná cesta k zálohe.
Minimum disk space of %1 MB required. Požadovaných %1 MB priestoru.
Packages to Update: %1 Aktualizované balíky: %1