English Thai
Create Backup of Modified Files สำรองข้อมูลของแฟ้มที่มีการแก้ไข
Create Backup of /etc/sysconfig Directory สำรองข้อมูลของไดเรกทอรี /etc/sysconfig
Do Not Create Backups ไม่ต้องสร้างการสำรองข้อมูล
Remove Backups from Previous Updates เอาการสำรองข้อมูลออกจากการปรับรุ่นครั้งก่อน
Backup สำรองข้อมูล
&Backup สำรอง&ข้อมูล
Backup System Before Update สำรองข้อมูลของระบบก่อนทำการปรับรุ่น
Create &Backup of Modified Files สำรองข้อมูลของแฟ้มที่มีการแก้ไข
Create a &Complete Backup of /etc/sysconfig สำรองข้อมูลของ /etc/sysconfig อย่างสมบูรณ์
Remove &Old Backups from the Backup Directory เอาการสำรองข้อมูลตัวเก่าออกจากไดเรกทอรีสำรองข้อมูล
<p>To avoid any loss of information during update,
create a <b>backup</b> prior to updating.</p>
<p>เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูลรายละเอียดระหว่างการปรับรุ่น
ควรจะทำการสร้าง <b>การสำรองข้อมูล</b> ก่อนจะทำการปรับรุ่น</p>
<p><b>Warning:</b> This will not be a complete
backup. Only modified files will be saved.</p>
<p><b>คำเตือน:</b> นี่จะไม่สามารถทำการสำรองข้อมูล
อย่างสมบูรณ์ได้ จะมีเพียงการบันทึกแฟ้มที่ถูกแก้ไขแล้วเท่านั้น</p>
<p>Select the desired options.</p>
<p>เลือกตัวเลือกที่ต้องการ</p>
<p><b>Create a Backup of Modified Files:</b>
Stores only those modified files that will be replaced during update.</p>
<p><b>สร้างการสำรองข้อมูลของแฟ้มที่ถูกแก้ไข:</b>
จัดเก็บแฟ้มที่ถูกแก้ไขเหล่านี้ที่ถูกแทนที่ระหว่างทำการปรับรุ่น</p>
<p><b>Create a Complete Backup of
/etc/sysconfig:</b> This covers all configuration files that are part of the
sysconfig mechanism, even those that will not be replaced.</p>
<p><b>สร้างการสำรองข้อมูลที่สมบูรณ์ของแฟ้ม
/etc/sysconfig:</b> นี่จะครอบคลุมแฟ้มการปรับแต่งทั้งหมด
ที่เป็นส่วนหนึ่งของ sysconfig แม้ว่ามันจะไม่ได้ถูกแทนที่ก็ตาม</p>
<p><b>Remove Old Backups from the Backup
Directory:</b> If your current system already is the result of an earlier
update, there may be old configuration file backups. Select this option to
remove them.</p>
<p><b>เอาการสำรองข้อมูลตัวเก่าออกจากไดเรกทอรีสำรองข้อมูล
:</b> หากระบบปัจจุบันของคุณเป็นผลที่ได้จากการปรับรุ่นมาก่อน
มันอาจจะมีการสำรองข้อมูลแฟ้มปรับแต่งตัวเก่าอยู่ เลือกตัวเลือกนี้
เพื่อให้ทำการเอามันออกไปก่อน</p>
<p>All backups are placed in %1.</p> <p>การสำรองข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ใน %1</p>
Invalid backup path. พาธการสำรองข้อมูลใช้ไม่ได้
Minimum disk space of %1 MB required. ต้องการพื้นที่ว่างของดิสก์อย่างน้อย %1 เมกะไบต์
Packages to Update: %1 แพกเกจที่จะปรับรุ่น: %1