English Thai
Create Backup of Modified Files สำรองข้อมูลของแฟ้มที่มีการแก้ไข
Create Backup of /etc/sysconfig Directory สำรองข้อมูลของไดเรกทอรี /etc/sysconfig
Do Not Create Backups ไม่ต้องสร้างการสำรองข้อมูล
Remove Backups from Previous Updates เอาการสำรองข้อมูลออกจากการปรับรุ่นครั้งก่อน
Backup สำรองข้อมูล
&Backup สำรอง&ข้อมูล
Backup System Before Update สำรองข้อมูลของระบบก่อนทำการปรับรุ่น
Create &Backup of Modified Files สำรองข้อมูลของแฟ้มที่มีการแก้ไข
Create a &Complete Backup of /etc/sysconfig สำรองข้อมูลของ /etc/sysconfig อย่างสมบูรณ์
Remove &Old Backups from the Backup Directory เอาการสำรองข้อมูลตัวเก่าออกจากไดเรกทอรีสำรองข้อมูล
<p><b>Warning:</b> This will not be a complete
backup. Only modified files will be saved.</p>
<p><b>คำเตือน:</b> นี่จะไม่สามารถทำการสำรองข้อมูล
อย่างสมบูรณ์ได้ จะมีเพียงการบันทึกแฟ้มที่ถูกแก้ไขแล้วเท่านั้น</p>
<p>Select the desired options.</p>
<p>เลือกตัวเลือกที่ต้องการ</p>
<p><b>Remove Old Backups from the Backup
Directory:</b> If your current system already is the result of an earlier
update, there may be old configuration file backups. Select this option to
remove them.</p>
<p><b>เอาการสำรองข้อมูลตัวเก่าออกจากไดเรกทอรีสำรองข้อมูล
:</b> หากระบบปัจจุบันของคุณเป็นผลที่ได้จากการปรับรุ่นมาก่อน
มันอาจจะมีการสำรองข้อมูลแฟ้มปรับแต่งตัวเก่าอยู่ เลือกตัวเลือกนี้
เพื่อให้ทำการเอามันออกไปก่อน</p>
<p>All backups are placed in %1.</p> <p>การสำรองข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ใน %1</p>
Invalid backup path. พาธการสำรองข้อมูลใช้ไม่ได้
Minimum disk space of %1 MB required. ต้องการพื้นที่ว่างของดิสก์อย่างน้อย %1 เมกะไบต์
Packages to Update: %1 แพกเกจที่จะปรับรุ่น: %1
New Packages to Install: %1 แพกเกจใหม่ที่จะติดตั้ง: %1
Packages to Remove: %1 แพกเกจที่จะถอนการติดตั้ง: %1
Total Size of Packages to Update: %1 ขนาดรวมของแพกเกจที่จะปรับรุ่น: %1