English Thai
<p>To avoid any loss of information during update,
create a <b>backup</b> prior to updating.</p>
<p>เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูลรายละเอียดระหว่างการปรับรุ่น
ควรจะทำการสร้าง <b>การสำรองข้อมูล</b> ก่อนจะทำการปรับรุ่น</p>
<p><b>Create a Backup of Modified Files:</b>
Stores only those modified files that will be replaced during update.</p>
<p><b>สร้างการสำรองข้อมูลของแฟ้มที่ถูกแก้ไข:</b>
จัดเก็บแฟ้มที่ถูกแก้ไขเหล่านี้ที่ถูกแทนที่ระหว่างทำการปรับรุ่น</p>
<p><b>Create a Complete Backup of
/etc/sysconfig:</b> This covers all configuration files that are part of the
sysconfig mechanism, even those that will not be replaced.</p>
<p><b>สร้างการสำรองข้อมูลที่สมบูรณ์ของแฟ้ม
/etc/sysconfig:</b> นี่จะครอบคลุมแฟ้มการปรับแต่งทั้งหมด
ที่เป็นส่วนหนึ่งของ sysconfig แม้ว่ามันจะไม่ได้ถูกแทนที่ก็ตาม</p>
Cannot solve all conflicts. <a href="%s">Manual intervention is required.</a> ไม่สามารถแก้ปัญหาความเกี่ยวพันกันได้ คุณต้องจัดการด้วยตนเอง
The installed product (%{update_from}) is not compatible with the product on the installation media (%{update_to}). ผลิตภัณฑ์ที่ถูกติดตั้งอยู่แล้ว เข้ากันไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่บนสื่อการติดตั้ง
Updating system to another version (%1 -> %2) is not supported on the running system.<br>
Boot from the installation media and use a normal upgrade
or disable software repositories of products with different versions.
การปรับรุ่นระบบไปเป็นรุ่นอื่น (%1 -> %2) ยังไม่ถูกรองรับบนระบบที่กำลังทำงานอยู่<br>
โปรดบูตระบบใหม่จากสื่อการติดตั้ง และใช้การอัปเกรดระบบตามปกติ
หรือให้ปิดการใช้คลังแพกเกจของซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ที่มีรุ่นต่างกัน
<p><b><big>Update Options</big></b> Select how your system will be updated.
Choose if only installed packages should be updated or new ones should be
installed as well (default). Decide whether unmaintained packages should be
deleted.</p>
<p><b><big>ตัวเลือกการปรับรุ่น</big></b>
คุณสามารถเลือกได้ว่า จะให้ระบบของคุณทำการปรับรุ่นอย่างไรได้ที่นี่
เลือกไม่ว่าจะมีเพียงแพกเกจที่ติดตั้งแล้วเท่านั้นที่จะถูกปรับรุ่น หรือตัวใหม่ที่จะถูกติดตั้งด้วย
(ชุดการเลือกปริยาย), และไม่ว่าควรจะมีการลบแพกเกจที่ไม่มีการดูแลแล้วออกหรือไม่ก็ตาม</p>
The architecture of the system installed in the selected partition
is different from the one of this product.
สถาปัตยกรรมของระบบที่ถูกติดตั้งไว้แล้วในพาร์ทิชันที่เลือกไว้
แตกต่างจากของผลิตภัณฑ์นี้
&Yes, Continue ทำ&ต่อไป
The file system check of device %1 has failed.

Do you want to continue mounting the device?
การตรวจสอบระบบแฟ้มของ %1 ล้มเหลว

คุณต้องการจะทำการเมานท์อุปกรณ์ต่อไปหรือไม่ ?
Your /boot partition is too small (%1 MB).
We recommend a size of no less than %2 MB or else the new Kernel may not fit.
It is safer to either enlarge the partition
or not use a /boot partition at all.

Do you want to continue updating the current system?
ขนาดของพาร์ทิชัน /boot ของคุณมีขนาดน้อยเกินไป (%1 เมกะไบต์)
ขอแนะนำให้ปรับขนาดให้ไม่น้อยกว่า %2 เมกะไบต์ ซึ่งหากไม่ทำการปรับ
อาจจะทำให้ไม่สามารถเก็บเคอร์เนลได้ ดังนั้นควรจะเพิ่มขนาดมันเพื่อความปลอดภัย
หรือไม่งั้นก็เลือกใช้งานพาร์ทิชัน /boot ไปเลย

คุณต้องการจะทำการปรับรุ่นระบบปัจจุบันต่อไปหรือไม่ ?
The partition %1 could not be mounted.

%2

If you are sure that the partition is not necessary for the
update (not a system partition), click Continue.
To check or fix the mount options, click Specify Mount Options.
To abort the update, click Cancel.
พาร์ทิชัน %1 ไม่สามารถถูกเมานท์ได้

%2

หากคุณแน่ใจว่าพาร์ทิชันดังกล่าวไม่จำเป็นต้องทำการปรับรุ่น
(มันไม่ได้เป็นพาร์ทิชันใด ๆ ของระบบ) ให้คลิกที่ปุ่ม ทำต่อไป
เพื่อตรวจสอบหรือแก้ไขตัวเลือกการเมานท์ ให้คลิกที่
ระบุตัวเลือกการเมานท์ หากต้องการยกเลิก ให้คลิกที่ ยกเลิก
The /var partition %{device} could not be mounted.

%{error}
พาร์ทิชัน /var %1 ไม่สามารถทำการเมานท์ได้
Unable to find the /var partition automatically ไม่สามารถเมานท์พาร์ทิชัน /var ด้วยการปรับแต่งค่าดิสก์นี้ได้
&Select /var Partition Device เลือกอุปกรณ์
Device Info หมายเลขอุปกรณ์
The root partition in /etc/fstab has an invalid root device.
It is currently mounted as %{root} but listed as %{tmp}.
พาร์ทิชันรากในแฟ้ม /etc/fstab มีอุปกรณ์รากที่ใช้งานไม่ได้
Searching for Available Systems ตรวจสอบรายการปรับรุ่นที่มี...
Release file %{file} not found ไม่พบโพรไฟล์ที่ระบุ
Cannot read release file %{file} ไม่สามารถอ่านแฟ้มสัญญาอนุญาต %1 ได้