English Xhosa
Create Backup of Modified Files Dala Ugcino olukhuselekileyo Lweefayili Ezilungisiweyo
Create Backup of /etc/sysconfig Directory Dala Ugcino olukhuselekileyo luka /etc/Vimba wefayili wesixokelelwano esibumbekileyo
Do Not Create Backups Musa Ukudala Ugcino olukhuselekileyo
Remove Backups from Previous Updates Shenxisa Ugcino olukhuselekileyo ukusuka Kuhlaziyo Lwangaphambili
Backup Ugcino olukhuselekileyo
&Backup &Ugcino olukhuselekileyo
Backup System Before Update Isixokelelwano Sogcino Olukhuselekileyo Ngaphambi Kohlaziyo
Create &Backup of Modified Files Dala &Ugcino olukhuselekileyo Lweefayili Ezilungisiweyo
Create a &Complete Backup of /etc/sysconfig Dala &Ugcino Olukhuselekileyo Olupheleleyo lo /etc/bumbeko lwesixokelelwano
Remove &Old Backups from the Backup Directory Shenxisa &Ugcino Oludala olukhuselekileyo kuVimba wefayili Yogcino olukhuselekileyo
<p>To avoid any loss of information during update,
create a <b>backup</b> prior to updating.</p>
<p>Ukuphepha nakuphi ukulahleka kolwazi ngexesha lokuhlaziya,
kuyenzeka ukudala<b>ugcino olukhuselekileyo</b> ngaphambi kokuhlaziya.</p>
<p><b>Warning:</b> This will not be a complete
backup. Only modified files will be saved.</p>
<p><b>Isilumkiso:</b> Oku akuyi kuba lugcino
olupheleleyo. Zifayili ezilungisiweyo kuphela eziza kugcinwa.</p>
<p>Select the desired options.</p>
<p>Khetha izikhethwa ezifunwayo.</p>
<p><b>Create a Backup of Modified Files:</b>
Stores only those modified files that will be replaced during update.</p>
<p><b>Dala Ugcino olukhuselekileyo Lwefayili Ezilungisiweyo:</b>
Igcina ezo fayili ezilungisiweyo ezibuyiselwe ngexesha lokuhlaziya.</p>
<p><b>Create a Complete Backup of
/etc/sysconfig:</b> This covers all configuration files that are part of the
sysconfig mechanism, even those that will not be replaced.</p>
<p><b>Dala Ugcino Olukhuselekileyo Olupheleleyo lo
/etc/bumbeko lwesixokelelwano:</b> Oku kudibanisa zonke iifayili ezibumbekileyo eziyinxenye
yentsebenzo-matshini yobumbeko lwesixokelelwano, nezo ezingabuyiselwanga.</p>
<p><b>Remove Old Backups from the Backup
Directory:</b> If your current system already is the result of an earlier
update, there may be old configuration file backups. Select this option to
remove them.</p>
<p><b>Shenxisa Ugcino Oludala olukhuselekileyo kuVimba wefayili
Yogcino olukhuselekileyo:</b> Ukuba isixokelelwano sakho sangoku sele sisisiphumo zohlaziyo
lwangaphambili, kusengaba lubumbeko oludala logcino olukhuselekileyo lwefayili. Khetha esi sikhethwa
ukuzishenxisa.</p>
<p>All backups are placed in %1.</p> <p>Lonke ugcino olukhuselekileyo lubuyiselwe kwi %1.</p>
Invalid backup path. Indlela yothungelwano yogcino olukhuselekileyo olungasebenzi.
Minimum disk space of %1 MB required. Ubuncinane besithuba sediski ka %1 MB esifunekayo.
Packages to Update: %1 Imibekelo Emayihlaziywe: %1