English Xhosa
Cannot read release file %{file} Ayikwazi kufundeka ifayili '%1'
Unknown Product Isixhobo sokusebenza esingaziwa
Cannot select these packages required for installation:
%{packages}
Kusilele ukukhetha imibekelelo ye-%1 ukwenzela ukuhlohla.