English Xhosa
%1 on root partition %2 %1 kwisahlulelo sengcambu yamandla %2
&Specify Mount Options &Balula Izikhethwa Zokugxumeka
&Show All Partitions &Bonisa Zonke Izahlulelo
&Update Options &Hlaziya Izikhethwa
&Selected for Update &Ikhethelwe Ukuhlaziywa
&Packages &Imibekelelo
&Mount Point &Indawo yokuGxumeka
&Device &Isixhobo
&File System
(empty for autodetection)
&Isixokelelwano seFayili
(asinanto yokufumna ngokuzenzekelayo)
&Boot &Misela inkqubo
&Backup &Ugcino olukhuselekileyo
&Update &Uhlaziyo
<p>
<b>Show All Partitions</b> expands the list to a
general overview of your system's partitions.
</p>
<p>
<b>Bonisa Zonke Izahlulelo</b> yandisa uluhlu kukubonwa
konke jikelele kwezahlulelo zesixokelelwano.
</p>
<p>
Select the partition or system to update.
</p>
<p>
Khetha isahlulelo okanye isixokelelwano emasilahlaziywe.
</p>
<p>
Select the partition or system to boot.
</p>
<p>
Khetha isahlulelo okanye isixokelelwano emasilahlwe.
</p>
<p><b>Warning:</b> This will not be a complete
backup. Only modified files will be saved.</p>
<p><b>Isilumkiso:</b> Oku akuyi kuba lugcino
olupheleleyo. Zifayili ezilungisiweyo kuphela eziza kugcinwa.</p>
<p><b>Remove Old Backups from the Backup
Directory:</b> If your current system already is the result of an earlier
update, there may be old configuration file backups. Select this option to
remove them.</p>
<p><b>Shenxisa Ugcino Oludala olukhuselekileyo kuVimba wefayili
Yogcino olukhuselekileyo:</b> Ukuba isixokelelwano sakho sangoku sele sisisiphumo zohlaziyo
lwangaphambili, kusengaba lubumbeko oludala logcino olukhuselekileyo lwefayili. Khetha esi sikhethwa
ukuzishenxisa.</p>
<p>Select the desired options.</p>
<p>Khetha izikhethwa ezifunwayo.</p>
<p>All backups are placed in %1.</p> <p>Lonke ugcino olukhuselekileyo lubuyiselwe kwi %1.</p>
None Akukho