English Xhosa
<p>To avoid any loss of information during update,
create a <b>backup</b> prior to updating.</p>
<p>Ukuphepha nakuphi ukulahleka kolwazi ngexesha lokuhlaziya,
kuyenzeka ukudala<b>ugcino olukhuselekileyo</b> ngaphambi kokuhlaziya.</p>
<p><b>Create a Backup of Modified Files:</b>
Stores only those modified files that will be replaced during update.</p>
<p><b>Dala Ugcino olukhuselekileyo Lwefayili Ezilungisiweyo:</b>
Igcina ezo fayili ezilungisiweyo ezibuyiselwe ngexesha lokuhlaziya.</p>
<p><b>Create a Complete Backup of
/etc/sysconfig:</b> This covers all configuration files that are part of the
sysconfig mechanism, even those that will not be replaced.</p>
<p><b>Dala Ugcino Olukhuselekileyo Olupheleleyo lo
/etc/bumbeko lwesixokelelwano:</b> Oku kudibanisa zonke iifayili ezibumbekileyo eziyinxenye
yentsebenzo-matshini yobumbeko lwesixokelelwano, nezo ezingabuyiselwanga.</p>
Cannot solve all conflicts. <a href="%s">Manual intervention is required.</a> Ayikwazi kusombulula zonke iimpixano. Ukuphazamisa ngesandla kuyafuneka.
Unknown product Isixhobo sokusebenza esingaziwa
The installed product (%{update_from}) is not compatible with the product on the installation media (%{update_to}). Imveliso ehlohliweyo ayihambelani nemveliso kwimidiya yokuhlohla.
The architecture of the system installed in the selected partition
is different from the one of this product.
Inzululwazi ngokwakha yesixokelelwano esihlohliweyo kwisahlulelo esikhethiwe
sinomahluko kuneso sale mveliso.
&Yes, Use It &Ewe, Uyaphinda Ukubhala
&Yes, Continue &Uyaqhuba?
File System Check Failed Signature Check Failed
The file system check of device %1 has failed.

Do you want to continue mounting the device?
Ukukhangelwa kwesixhobo sesixokelelwano sefayili %1 kusilele.

Ingaba ungathanda ukuqhubeka nokugxumeka isixhobo?
&Skip Mounting &Tsiba Ubumbeko
The partition %1 could not be mounted.

%2

If you are sure that the partition is not necessary for the
update (not a system partition), click Continue.
To check or fix the mount options, click Specify Mount Options.
To abort the update, click Cancel.
Isahlulelo %1 asinakugxunyekwa.

%2

Ukuba uqinisekile ukuba isahlulelo asiyomfuneko
ngohlaziyo (ayisiso nasiphi na isahlulelo sesixokelelwano), nqomfa u Qhubeka.
Ukukhangela okanye ukulungisa izikhethwa zokugxumeka, nqomfa u Balula Izikhethwa Zokugxumeka.
Ukulahla uhlaziyo, nqomfa u Hlaba.
The /var partition %{device} could not be mounted.

%{error}
Isahlulelo/var %1 asinakugxunyekwa.
Unable to find the /var partition automatically Ayikwazi kugxumeka /var isahlulelo ngolu bumbeko lwediski.
&Select /var Partition Device Khetha iSahlulelo seNgcambu
Device Info I-ID Yesixhobo
The root partition in /etc/fstab has an invalid root device.
It is currently mounted as %{root} but listed as %{tmp}.
Isahlulelo sengcambu kwi /etc/fstab inesixhobo sengcambu esingasebenzi.
Searching for Available Systems Kuzingelwa imithi yoovimba Beefayili ze-e
Release file %{file} not found Ifayili yokulawula %1 ayikhange ifunyanwe.