Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
2 weeks ago none Resource update yast-bootloader/master - Catalan
a month ago none Committed changes yast-bootloader/master - Catalan
a month ago Dmedina New translation yast-bootloader/master - Catalan
Arrencar des de l'MBR no funciona conjuntament amb un sistema de fitxers bBtrfs
i una etiqueta de disc GPT sense una partició bios_grub.

Per arreglar-ho,

creeu una partició bios_grub
o useu qualsevol sistema de fitxers eExt com per a la partició d'arrencada ,
o no instal·leu stage 1 a l'MBR.
a month ago none New string to translate yast-bootloader/master - Catalan
a month ago none Resource update yast-bootloader/master - Catalan
2 months ago none Committed changes yast-bootloader/master - Catalan
2 months ago Dmedina Translation changed yast-bootloader/master - Catalan
<p><b>Usa una consola gràfica</b>, si es marca, permet usar diferents resolucions de pantalla. L'opció <tt>automàtic</tt> intenta trobar la millor quan s'inicia l'arrencada.</p>
<p><b>Usa una consola de sèrie</b>, si es marca, redirigeix la sortida de l'arrencada a un dispositiu de sèrie com ara <tt>ttyS0</tt>. Com a mínim cal especificar l'opció <tt>--unit</tt> i la sintaxi completa és la següent: <tt>%s</tt>. Les altres parts són opcionals i, si no s'estableixen, s'usen els valors per defecte. El terme <tt>NÚM</tt> a les ordres significa un número positiu com ara 8. Paràmetres d'exemple: <tt>serial --speed=38400 --unit=0</tt>.</p>
2 months ago Dmedina Translation changed yast-bootloader/master - Catalan
<p><b>Mitigacions de CPU</b><br>
L'opció selecciona quins paràmetres per defecte s'haurien d'usar per a les mitigacions
de canals de la CPU. N'hi ha una descripció d'alt nivell al document d'informació tècnica
TID 7023836. Hi ha disponibles les opcions següents:<ul>
<li><b>Automàtic</b>: Aquesta opció habilita totes les mitigacions necessàries per al vostre
model de CPU. Aquest paràmetre pot afectar el rendiment d'alguna manera, segons el
model de CPU i la càrrega de feina. Proporciona totes les mitigacions de seguretat, però
no protegeix contra atacs de fil transversal de CPU.</li>
<li><b>Automàtic + No SMT</b>: Aquesta opció habilita totes les mitigacions anteriors de
l'opció Automàtic, i també inhabilita el multifil simultani per evitar atacs de canals laterals
a través de múltiples fils de CPU. Aquest paràmetre pot tenir més impacte en el
rendiment, segons la càrrega de feina. Aquesta configuració proporciona el conjunt
complet de mitigacions de seguretat disponibles.</li>
<li><b>Inactiu</b>: Totes les mitigacions de CPU estan inhabilitades. Aquest paràmetre
no té cap impacte en el rendiment, però els atacs de canals laterals contra
la CPU són possibles, segons el model de CPU.</li>
<li><b>Manual</b>: Aquesta configuració no especifica un nivell de mitigació i deixa
que sigui el valor per defecte del nucli. L'administrador pot afegir altres opcions de mitigació
al giny <i>línia d'ordres del nucli</i>.
Totes les opcions específiques de mitigació de CPU es poden establir manualment.</li></ul></p>
2 months ago Dmedina Translation changed yast-bootloader/master - Catalan
Automàtic + No SMT
2 months ago Dmedina Translation changed yast-bootloader/master - Catalan
<p><b>Mitigacions de CPU</b><br>
L'opció selecciona quins paràmetres per defecte s'haurien d'usar per a les mitigacions
de canals de la CPU. N'hi ha una descripció d'alt nivell al document d'informació tècnica
TID 7023836. Hi ha disponibles les opcions següents:<ul>
<li><b>Auto</b>: Aquesta opció habilita totes les mitigacions necessàries per al vostre
model de CPU. This setting can impact performance to some degree, depending on CPU model and
workload. It provides all security
Aquest paràmetre pot afectar el rendiment d'alguna manera, segons el
model de CPU i la càrrega de feina. Proporciona totes les
mitigatcions, but it does de seguretat, però
not protect against
cross-CPU thread attacks
geix contra atacs de fil transversal de CPU.</li>
<li><b>Auto + No SMT</b>: This option enables all the aboveAquesta opció habilita totes les mitigatcions in
"Auto", and also disables Simultaneous Multithreading to avoid
si
anteriors de
l'opció Auto, i també inhabilita el multifil simultani per evitar atacs
de channel attacks across multiple CPU threads. This setting can
further impact performance, depending on your
workload. This setting provides the full set of availabl
als laterals
a través de múltiples fils de CPU. Aquest paràmetre pot tenir més impacte en el
rendiment, segons la càrrega de feina. Aquesta configuració proporciona el conjunt
complet de mitigacions d
e secgurity mitigationetat disponibles.</li>
<li><b>OffInactiu</b>: All CPU MTotes les mitigatcions are disabled. This setting has no performance
impact, but side chann
de CPU estan inhabilitades. Aquest paràmetre
no té cap impacte en el rendiment, però
els attacks against yourde canals laterals contra
la
CPU aresón possibles, depending on CPU
model
segons el model de CPU.</li>
<li><b>Manual</b>: This setting doesAquesta configuració not especify a mitigation level and leaves
this to be the kernel default. The
ica un nivell de mitigació i deixa
que sigui el valor per defecte del nucli. L'
administratdor can add other mitigationpot afegir altres optcions
in the <i>kernel command line</i> widget.
All CPU mitigation
de mitigació
al giny <i>línia d'ordres del nucli</i>.
Totes les opcions e
speciífic options can be setques de mitigació de CPU es poden establir manuallyment.</li></ul></p>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year