Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
a month ago admin Resource update yast-printer/master - Dutch
a year ago admin Resource update yast-printer/master - Dutch
2 years ago none Resource update yast-printer/master - Dutch
2 years ago FreekDeKruijf Translation completed yast-printer/master - Dutch
2 years ago FreekDeKruijf Committed changes yast-printer/master - Dutch
2 years ago FreekDeKruijf New translation yast-printer/master - Dutch
<p>
<b><big>Apparaat-URI's voor afdrukken via een afdrukservermachine</big></b><br>
In tegenstelling tot een afdrukservervenster is een afdrukservermachine
een echte computer die een afdrukservice biedt.<br>
Toegang vindt plaats via verschillende netwerkprotocollen.
Vraag de netwerkbeheerder welke afdrukservermachine
wat beschikbaar stelt in uw specifieke netwerk:<br>
<b>Windows (R) of Samba (SMB/CIFS)</b><br>
Voor toegang tot een SMB-printershare moet de Samba-client van het RPM-pakket worden geïnstalleerd.
Het pakket bevat de CUPS-backend 'smb'. Dit is een koppeling naar het programma
<tt>/usr/bin/smbspool</tt> waarmee de gegevens werkelijk
naar een SMB-printershare worden verzonden.<br>
Om er toegang toe te krijgen zijn een servernaam en een printersharenaam en desgewenst
een werkgroepnaam nodig.
Bovendien kunnen een gebruikersnaam en een wachtwoord vereist zijn om toegang te krijgen.
Spaties en speciale tekens in deze waarden
moeten met een procentteken worden gecodeerd (zie hierboven).<br>
Met CUPS worden backend-processen (hier smbspool) standaard uitgevoerd als gebruiker 'lp'.
Bij het afdrukken in een Active Directory-omgeving (R)
mag de gebruiker 'lp' in deze omgeving niet afdrukken
waardoor de traditionele methode om via smbspool als gebruiker 'lp'
af te drukken, niet werkt.<br>
Voor afdrukken in een AD-omgeving moet ook samba-krb-printing
van het RPM-pakket worden geïnstalleerd.
In dit geval is de CUPS-backend 'smb' link
gewijzigd in <tt>/usr/bin/get_printing_ticket</tt>. Dit is een wrapper om smbspool uit te voeren als de oorspronkelijke gebruiker
die een specifieke afdruktaak heeft ingediend.
Wanneer het Kerberos-protocol wordt gebruikt voor verificatie
in een AD-omgeving, krijgt een gebruiker een TGT (Ticket Granting Ticket)
via de weergavemanager tijdens aanmelding bij de Gnome- of KDE-desktop.
Wanneer smbspool wordt uitgevoerd als de oorspronkelijke gebruiker die een specifieke
afdruktaak heeft ingediend, kan toegang worden verkregen tot de TGT van deze gebruiker
en kan deze worden gebruikt om de afdrukgegevens aan de SMB-printershare door te geven,
zelfs in een AD-omgeving met Kerberos-verificatie.
In dit geval hoeft er noch een vaste gebruikersnaam noch een vast wachtwoord
te worden opgegeven voor verificatie.
Een voorwaarde is dat get_printing_ticket op de host wordt uitgevoerd
waarbij de gebruiker die een specifieke afdruktaak heeft ingediend, zich heeft aangemeld.
Dit betekent dat dit moet zijn ingesteld op het werkstation
voor de specifieke gebruiker die dergelijke afdruktaken indient
en het werkstation van de gebruiker moet de bijbehorende afdrukgegevens rechtstreeks
verzenden naar de SMB-printershare in de AD-omgeving.
Het werkt met name niet op een aparte CUPS-servermachine
waarbij gebruikers die afdruktaken indienen, niet zijn aangemeld.<br>
Voor de traditionele methode is een overeenkomende volledige apparaat-URI:<br>
smb://gebruikersnaam:wachtwoord@werkgroep/server/printer<br>
Bijvoorbeeld 'John Bos' met wachtwoord '@home!' kan iets dergelijks als de
volgende apparaat-URI gebruiken om toegang te krijgen tot een 'Fun Printer 1000+' share:<br>
smb://John%20Bos:%40home%21@MIJNGROEP/homeserver/Fun%20Printer%201000%2B<br>
Kijk voor <b>meer informatie</b> bij <tt>man smbspool</tt> en <br>
http://en.opensuse.org/SDB:Printing_via_SMB_(Samba)_Share_or_Windows_Share<br>
'Windows' en 'Active Directory' zijn gedeponeerde handelsmerken
van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.<br>
<b>Traditionele UNIX-server (LPR)</b><br>
Een LPD (Line Printer Daemon) wordt uitgevoerd op een traditionele UNIX-server
en biedt een of meer LPD-wachtrijen.
Voor toegang zijn het IP-adres en een LPD-wachtrijnaam vereist.
De overeenkomende apparaat-URI is:<br>
lpd://ip-address/queue<br>
<b>CUPS-server</b><br>
Meestal stelt u geen lokale afdrukwachtrij in voor toegang
tot een externe wachtrij op een CUPS-server. Voer in plaats daarvan de instelling uit
in het dialoogvenster <b>Afdrukken via netwerk</b>.
Alleen als u zeker weet dat u een lokale afdrukwachtrij moet instellen
voor toegang tot een externe wachtrij op een CUPS-server, gaat u hier verder.<br>
IPP is het eigen protocol voor CUPS dat op een server wordt uitgevoerd.
De officiële IANA-poort voor IPP is 631.
De overeenkomende apparaat-URI is:<br>
ipp://ip-address:631/printers/queue<br>
</p>
2 years ago FreekDeKruijf New translation yast-printer/master - Dutch
<p>
<b><big>Apparaat-URI's voor direct verbonden apparaten</big></b><br>
Apparaten die direct zijn verbonden via de parallelle poort of via USB
worden automatisch gedetecteerd en de juiste apparaat-URI wordt automatisch gegenereerd.
Bijvoorbeeld:<br>
parallel:/dev/lp0<br>
usb://ACME/Fun%20Printer?serial=A1B2C3<br>
hp:/usb/HP_LaserJet?serial=1234<br>
Gewoonlijk werken alleen de automatisch gegenereerde apparaat-URI's.
Als het apparaat niet automatisch wordt gedetecteerd dan is er gewoonlijk geen communicatie
met het apparaat mogelijk en kunnen er geen gegevens naar het apparaat worden gezonden.<br>
Om toegang te krijgen tot een HP-printer of alles-in-een apparaat via de backend-hp
dan moet het RPM-pakket hplip geïnstalleerd zijn.
Het pakket levert de afdruk- en scansoftware van HP, HPLIP.<br>
In tegenstelling tot apparaten die via een seriële poort of bluetooth
worden gewoonlijk niet automatisch gedetecteerd zodat de apparaat-URI
handmatig gespecificeerd moet worden.
De seriële apparaat-URI-parameters moeten overeenkomen met
wat de seriële port in the printer vereist,
zie de handleiding van uw seriële printer.
Voorbeeld apparaat-URI's:<br>
serial:/dev/ttyS9?baud=9600+bits=8+parity=none+flow=soft+stop=1<br>
bluetooth://1A2B3C4D5E6F<br>
Om toegang te krijgen tot een apparaat via bluetooth moet het RPM-pakket bluez-cups zijn geïnstalleerd.
Het pakket levert de CUPS-backend 'bluetooth' die de gegevens in werkelijkheid
naar een bluetooth-printer stuurt.
</p>
2 years ago none Resource update yast-printer/master - Dutch
2 years ago none Committed changes yast-printer/master - Dutch
2 years ago evavanrein Translation changed yast-printer/master - Dutch
<p>
Als u toegang hebt tot CUPS-servers op afstand om af te drukken
maar deze servers publiceren hun printerinformatie niet via het netwerk
of als u de inkomende informatie over gepubliceerde printers niet kan accepteren
(bijv. omdat u firewall-bescherming nodig hebt voor de netwerkzone
waarin de printers publiceren), dan kunt u om printerinformatie van CUPS-servers
verzoeken (aangenomen dat de CUPS-servers dit toestaan).<br>
Voor elke CUPS-server waaraan een verzoek wordt gedaan, is een cups-polld-proces
gestart door het CUPS-daemon-proces (cupsd) op uw host.
Standaard zal elke cups-polld een CUPS-server op afstand elke 30
seconden afvragen op printerinformatie.
</p>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year