Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
10 months ago admin Resource update yast-printer/master - Polish
a year ago none Resource update yast-printer/master - Polish
a year ago ewelinamichalowska Translation completed yast-printer/master - Polish
a year ago ewelinamichalowska Committed changes yast-printer/master - Polish
a year ago ewelinamichalowska New translation yast-printer/master - Polish
<p>
<b><big>URI urządzeń do drukowania przez serwer drukujący</big></b><br>
W przeciwieństwie do serwera druku będącego urządzeniem serwer
drukujący oznacza prawdziwy komputer, który oferuje usługi wydruku.<br>
Dostęp odbywa się za pośrednictwem wielu różnych protokołów sieciowych.
Zapytaj administratora sieci, co udostępnia każdy
serwer drukujący w danej sieci:<br>
<b>Windows (R) lub Samba (SMB/CIFS)</b><br>
Aby uzyskać dostęp do udostępnionej drukarki SMB, musi być zainstalowany pakiet RPM samba-client.
Pakiet zapewnia zaplecze CUPS smb, które jest dowiązaniem
do programu <tt>/usr/bin/smbspool</tt>, który wysyła dane do
udostępnionej drukarki SMB.<br>
W celu uzyskania dostępu do niej potrzebna jest nazwa serwera
i nazwa udziału drukarki oraz ewentualnie nazwa grupy roboczej.
Ponadto mogą być wymagane: nazwa użytkownika i hasło.
Należy mieć na uwadze, że spacje oraz znaki specjalne w tych
wartościach muszą być zakodowane ciągiem rozpoczynającym
się od znaku procentu (patrz wyżej).<br>
Domyślnie CUPS uruchamia zaplecze (w tym przypadku smbspool) jako użytkownik lp.
W przypadku drukowania w środowisku Active Directory (R) (AD)
użytkownik lp nie może drukować, zatem tradycyjny sposób drukowania
poprzez smbspool jako użytkownik lp nie będzie działać.<br>
Do drukowania w środowisku AD musi być dodatkowo
zainstalowany pakiet RPM samba-krb-printing.
W tym przypadku dowiązanie CUPS smb zmienia się
na <tt>/usr/bin/get_printing_ticket</tt>,
który jest hermetyzatorem do uruchamiania programu
smbspool jako pierwotny użytkownik, który przesłał dane zadanie drukowania.
Gdy do uwierzytelniania w środowisku AD używany jest protokół Kerberos,
użytkownik dostaje bilet przyznający bilet (TGT) przez menedżera
wyświetlania podczas logowania w środowisku Gnome lub KDE.
Gdy program smbspool jest uruchamiany jako pierwotny użytkownik,
który przesłał dane zadanie, może on uzyskać dostęp do biletu TGT tego użytkownika
i używać go do przekazywania danych drukowania do udostępnionej
drukarki SMB nawet w środowisku AD z uwierzytelnianiem Kerberos.
W takim przypadku do uwierzytelniania nie trzeba podawać
ani nazwy użytkownika, ani stałego hasła.
Warunkiem jest to, że get_printing_ticket działa na tym samym hoście,
na którym użytkownik, który przesłał dane zadanie, jest zalogowany.
Oznacza to, że musi być skonfigurowany na stacji roboczej
dla konkretnego użytkownika, który przesłał takie zadania drukowania,
a stacja robocza użytkownika musi wysyłać dane drukowania
bezpośrednio do udostępnionej drukarki SMB w środowisku AD.
W szczególności, nie działa to na wydzielonym serwerze CUPS,
gdzie użytkownicy, którzy przesyłają zadania drukowania, nie są zalogowani.<br>
W przypadku tradycyjnego sposobu dopasowania urządzenia pełny identyfikator URI brzmi:<br>
smb://nazwa_użytkownika:hasło@grupa_robocza/serwer/drukarka<br>
Na przykład Jan Kowalski z hasłem @wdomu! może korzystać z poniższego identyfikatora URI
urządzenia, aby uzyskać dostęp do udostępnionej drukarki Fajna drukarka 1000+:<br>
smb://Jan%20Kowalski:%40wdomu%21@MOJAGRUPA/serwerdomowy/Fajna%20drukarka%201000%2B<br>
Aby uzyskać <b>więcej informacji</b>, zapoznaj się z dokumentami <tt>man smbspool</tt> oraz<br>
http://en.opensuse.org/SDB:Printing_via_SMB_(Samba)_Share_or_Windows_Share<br>
Windows i Active Directory są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.<br>
<b>Tradycyjny serwer UNIX (LPR)</b><br>
Demon drukarki liniowej (line printer daemon, LPD) działa na tradycyjnym
serwerze UNIX i udostępnia jedną lub więcej kolejek LPD.
W celu uzyskania dostępu do niego potrzebny jest adres IP i nazwa kolejki LPD.
Zgodny identyfikator URI urządzenia to:<br>
lpd://adres-ip/kolejka<br>
<b>Serwer CUPS</b><br>
Zazwyczaj, aby uzyskać dostęp do zdalnej kolejki na serwerze CUPS,
nie należy konfigurować lokalnej kolejki drukowania. Zamiast tego należy
wprowadzić konfigurację w oknie dialogowym <b>Drukuj przez sieć</b>.
Przejdź tutaj tylko wtedy, gdy naprawdę wiesz, że musisz skonfigurować
lokalną kolejkę druku, aby uzyskać dostęp do zdalnej kolejki na serwerze CUPS.<br>
IPP jest rodzimym protokołem CUPS, który działa na serwerze.
Oficjalny port IANA dla IPP to 631.
Zgodny identyfikator URI urządzenia:<br>
ipp://adres-ip:631/drukarki/kolejka<br>
</p>
a year ago ewelinamichalowska New translation yast-printer/master - Polish
<p>
<b><big>Adresy bezpośrednio podłączonych urządzeń</big></b><br>
Urządzenia które są podłączone poprzez port równoległy lub USB
są wykrywane automatycznie, zostają im również przypisane adresy.
Na przykład:<br>
parallel:/dev/lp0
.
Automatycznie generowany jest również identyfikator URI urządzenia.
Na przykład:
<br>
usb://ACME/Fun%20Printer?serial=A1B2C3<br>
hp:/usb/HP_LaserJet?serial=1234<br>
W większości przypadków adresy wygenerowane automatycznie działają prawidłowo.
Jeśli
Zazwyczaj działają tylko automatycznie wygenerowane adresy.
Gdy
urządzenie nie zostało wykryte automatycznie wykryte, prawdopodobnie nie ma komunikacji
między komputerem i urządzeniem.<br>
Aby użyć drukarek HP lub urządzeń 3 w 1 tej firmy, pakiet hplip musi być zainstalowany
z urządzeniem i nie można do niego wysyłać danych.<br>
Aby uzyskać dostęp do drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego HP
przy użyciu interfejsu hp, wymagane jest zainstalowanie pakietu hplip
.
Pakiet ten dostarczzawiera oprogramowanie do skanowania i drukowania HPLIP firmy HP.<br>
Urządzenia podłączone poprzez bBluetooth, port szeregowy lub SCSI nie są wykrywane automatycznie,
nie są automatycznie wykrywane,
więc
ich adres musi byćnależy podanyć ręcznie.
Przykłady adresów:<br>
serial:/dev/ttyS9?baud=9600+bits=8+parity=none+flow=soft+stop=1<br>
bluetooth://1A2B3C4D5E6F<br>
Aby podłączyćuzyskać dostęp do urządzeniea poprzez bBluetooth, pakiet bluez-cups musi być zainstalowany.
wymagane jest zainstalowanie
pakietu bluez-cups.
Pakiet ten dostarczzawiera interfejs 'bluetooth', który odpowiada za komunikacje z drukarką systemu CUPS,
który obsługuje wysyłanie danych do drukarki Bluetooth
.
</p>
a year ago none Resource update yast-printer/master - Polish
2 years ago none Committed changes yast-printer/master - Polish
2 years ago ewelinamichalowska Translation changed yast-printer/master - Polish
Nie udało się ustawić dyrektywy Listen *:631 w pliku /etc/cups/cupsd.conf.
2 years ago ewelinamichalowska Translation changed yast-printer/master - Polish
Aby zapoznać się z całym dziennikiem, sprawdź plik /var/log/cups/error_log.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year