SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language.

Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to <ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/>

The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not push the repository.

Translation Information

Project website documentation.suse.com/sles
Project maintainers User avatar YunheGuo
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Source code repository git@github.com:openSUSE/doc-sle-translations.git
Repository branch master
Last remote commit Move 50-tools to parent repo f67adfc9
Sven Seeberg authored 2 years ago
Weblate repository https://l10n.opensuse.org/git/doc-sle-translations/main-opensuse-master/
Filemask */po/apparmor_glossary.*.po
Translation file Download cs/po/apparmor_glossary.cs.po
User avatar None

New string to translate

doc-sle-translations / apparmor_glossary masterCzech

New string to translate 9 days ago
Resource update 9 days ago
Committed changes 7 months ago
An aspect of a system or network that leaves it open to attack. Characteristics of computer systems that allow an individual to keep it from correctly operating or that allows unauthorized users to take control of the system. Design, administrative, or implementation weaknesses or flaws in hardware, firmware, or software. If exploited, a vulnerability could lead to an unacceptable impact in the form of unauthorized access to information or the disruption of critical processing.
Aspekt systému nebo sítě, který jej/ji nechává otevřený/otevřenou útoku. Vlastnosti počítačových systémů, které jednotlivci umožňují způsobit, aby nepracovaly správně, nebo které umožňují neoprávněným uživatelům převzít kontrolu nad systémem. Slabiny nebo nedostatky v návrhu, správě, nebo implementační slabiny či závady hardwaru, firmwaru nebo softwaru. V případě zneužití by zranitelnost mohla vést k nepřijatelným důsledkům, ať ve formě neoprávněného přístupu k informacím nebo narušení kritického zpracování.
9 months ago
vulnerabilities
zranitelnosti
9 months ago
For example, when you visit <phrase os="sles;sled"><literal>http://www.suse.com</literal></phrase><phrase os="osuse"><literal>http://www.opensuse.org</literal></phrase>, you are using the HTTP protocol, as the beginning of the URL indicates.
Když například navštívíte <phrase os="sles;sled"><literal>http://www.suse.com</literal></phrase><phrase os="osuse"><literal>http://www.opensuse.org</literal></phrase>, používáte protokol HTTP, jak naznačuje začátek adresy URL.
9 months ago
The first part of the address indicates what protocol to use and the second part specifies the IP address or the domain name where the resource is located.
První část adresy označuje, jaký protokol se má použít; druhá část určuje IP adresu nebo doménový název umístění zdroje.
9 months ago
Uniform Resource Locator. The global address of documents and other resources on the Web.
Jednotný lokátor zdrojů. Globální adresa dokumentů a dalších zdrojů na webu.
9 months ago
URL
URL
9 months ago
Universal resource identifier. The generic term for all types of names and addresses that refer to objects on the World Wide Web. A URL is one kind of URI.
Univerzální identifikátor zdroje. Obecný termín pro všechny typy jmen a adres, které odkazují na objekty na webu. URL je jeden z typů URI.
9 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 37 651 4,749
Translated 0% 0 0 0
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 100% 37 651 4,749

Last activity

Last change July 7, 2020, 3:22 p.m.
Last author Aleš Kastner

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity