SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/
yast2-cluster is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.

Translation status

Strings142
100.0% Translate
Words2011
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-cluster
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-only
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 48f7cb4c97, 15 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/cluster/*.po
Translation file po/cluster/cs.po
When User Action Detail Object
a month ago none Resource update yast-cluster/master - Czech
a month ago admin Resource update yast-cluster/master - Czech
5 months ago admin Committed changes yast-cluster/master - Czech
5 months ago aleskastner New translation yast-cluster/master - Czech
<p><b><big>Model</big></b><br>Udává, který model se má použít. Tento parametr je povinný. Služba corosync-qdevice je modulární a dokáže podporovat několik různých modelů. Model v zásadě určuje, jaký typ arbitračního prostředku se použije. V současné době je podporován pouze typ „net“.</p>
<p><b><big>Hostitel</big></b><br>Určuje IP adresu nebo název hostitele serveru qnetd, který se má použít. Tento parametr je povinný.</p>
<p><b><big>Port</big></b><br>Určuje port TCP nebo server qnetd. Výchozí nastavení je 5403.</p>
<p><b><big>TLS</big></b><br>Může být „on“, „off“ nebo „required“ a udává, zda se má použít protokol TLS. Hodnota „on“ znamená, že nejdříve proběhne pokus o připojení TLS, ale pokud server podporu protokolu TLS neuvádí, použije se připojení bez TLS. Hodnota „off“ znamená, že protokol TLS není vyžadován a služba se jej ani použít nepokusí. Tento režim je jediný, který nevyžaduje správně inicializovanou databázi NSS. Hodnota „required“ znamená, že je vyžadován protokol TLS, a pokud ho služba TLS nepodporuje, bude služba qdevice ukončena s chybovou zprávou. Hodnotu „on“ je potřeba nastavit ručně. Další podrobnosti naleznete na manuálové stránce služby corosync-qdevice. Výchozím nastavením je v YaSTu „off“.</p>
<p><b><big>Algoritmus</big></b><br>Rozhodovací algoritmus. Může být buď „ffsplit“, nebo „lms“. (Vlastně jsou k dispozici ještě hodnoty „test“ a „2nodelms“, které jsou ale určeny především pro vývojáře a pro produkční clustery by se používat neměly. YaST je proto automaticky převede na „ffsplit“.) Popisy jednotlivých algoritmů a rozdílů mezi nimi naleznete v jejich samostatných sekcích. Výchozí hodnota je „ffsplit“.</p>
<p><b><big>Kritérium pro nerozhodné situace</big></b><br>Může mít hodnotu „lowest“, „highest“ nebo „valid_node_id“ (číslo). Používá se jako záložní kritérium pro případ, že služba qdevice musí rozhodnout mezi dvěma nebo více rovnocennými oddíly. „lowest“ znamená, že se vybere oddíl s nejnižším ID uzlu. „highest“ znamená, že se vybere oddíl s nejvyšším ID uzlu. „valid_node_id“ znamená, že se použije oddíl, který obsahuje uzel s daným ID. Výchozí nastavení je „lowest“.</p>
<p><b><big>Qdevice Heuristics</big></b><br>Subsection of Qdevice. Heuristics are set of commands executed locally on startup, cluster membership change, successful connect to corosync-qnetd and optionally also at regular times. Commands are executed in parallel. When *all* commands finish successfully (their return error code is zero) on time, heuristics have passed, otherwise they have failed. The heuristics result is sent to corosync-qnetd and there it's used in calculations to determine which partition should be quorate.</p>
<p><b><big>Heuristics Mode</big></b><br>Can be one of on, sync or off and specifies mode of operation of heuristics. Default is off, which means heuristics are disabled. When sync is set, heuristics are executed only during startup, membership change and when connection to corosync-qnetd is established. When heuristics should be running also on regular basis, this option should be set to on value.</p>
<p><b><big>Heuristics Timeout</big></b><br>Specifies maximum time in milliseconds. How long corosync-qdevice waits till the heuristics commands finish. If some command doesn't finish before the timeout, it's killed and heuristics fail. This timeout is used for heuristics executed at regular times. Default value is half of the quorum.device.timeout, so 5000.</p>
<p><b><big>Heuristics Sync_timeout</big></b><br>Similar to quorum.device.heuristics.timeout but used during membership changes. Default value is half of the quorum.device.sync_timeout, so 15000.</p>
<p><b><big>Heuristics Interval</big></b><br>Specifies interval between two regular heuristics execution. Default value is 3 * quorum.device.timeout, so 30000.</p>
<p><b><big>Heuristics exec_NAME</big></b><br>Defines executables. *NAME* can be arbitrary valid cmap key name string and it has no special meaning. The value of this variable must contain a command to execute. The value is parsed (split) into arguments similarly as Bourne shell would do. Quoting is possible by using backslash and double quotes. <br>For example,
Heuristika Qdevice</big></b><br>Pododdíl Qdevice. Heuristika je sada příkazů prováděných lokálně při spuštění, změně členství v klastru, úspěšném připojení k corosync-qnetd a volitelně také v pravidelných časech. Příkazy jsou prováděny paralelně. Když jsou *všechny* příkazy úspěšně dokončeny (jejich návratový chybový kód je nula) včas, heuristika prošla, jinak selhala. Výsledek heuristiky je odeslán do corosync-qnetd, kde se používá ve výpočtech k určení, který oddíl by měl být uschován.</p>
<p><b><big>Heuristický režim</big></b><br>Může být jedním z on (zapnut), sync[hronizace] nebo off (vypnut) a určuje režim provozu heuristiky. Výchozí hodnota je off, což znamená, že heuristika je vypnuta. Když je nastaven na sync, heuristika se provádí pouze během spouštění, změně členství a při navázání spojení s corosync-qnetd. Pokud by heuristika měla běžet také pravidelně, měla by být tato možnost nastavena na hodnotu on.</p>
<p><b><big>Heuristická prodleva</big></b><br>Určuje maximální čas v milisekundách, jak dlouho corosync-qdevice čeká, dokud heuristické příkazy neskončí. Pokud některý příkaz neskončí před vypršením časového limitu, je násilně ukončen (kill) a heuristika selže. Tento časový limit se používá pro heuristiku prováděnou v pravidelných časech. Výchozí hodnota je polovina quorum.device.timeout, tedy 5000 ms.</p>
<p><b><big>Heuristická prodleva synchronizace</big></b><br>Podobné quorum.device.heuristics.timeout, ale používá se při změnách členství. Výchozí hodnotou je polovina z quorum.device.sync_timeout, tedy 15000 ms.</p>
<p><b><big>Heuristický interval</big></b><br>Určuje interval mezi dvěma pravidelnými provedeními heuristiky. Výchozí hodnota je 3 * quorum.device.timeout, tj. 30000 ms.</p>
<p><b><big>Heuristické provedení NÁZVU</big></b><br>Definuje spustitelné soubory. *NÁZEV* může být libovolný platný řetězec názvu klíče cmap a nemá žádný speciální význam. Hodnota této proměnné musí obsahovat příkaz k provedení. Hodnota je analyzována (rozdělena) na argumenty podobně, jako by to udělal Bourne shell. Citace je možná pomocí zpětného lomítka a dvojitých uvozovek.<br>Například:
Name(exec_check_master), Value(/etc/corosync/qdevice/check_master.sh)</p>
5 months ago aleskastner New translation yast-cluster/master - Czech
<p><b><big>Model</big></b><br>Udává, který model se má použít. Tento parametr je povinný. Služba corosync-qdevice je modulární a dokáže podporovat několik různých modelů. Model v zásadě určuje, jaký typ arbitračního prostředku se použije. V současné době je podporován pouze typ „net“.</p>
<p><b><big>Hostitel</big></b><br>Určuje IP adresu nebo název hostitele serveru qnetd, který se má použít. Tento parametr je povinný.</p>
<p><b><big>Port</big></b><br>Určuje port TCP nebo server qnetd. Výchozí nastavení je 5403.</p>
<p><b><big>TLS</big></b><br>Může být „on“, „off“ nebo „required“ a udává, zda se má použít protokol TLS. Hodnota „on“ znamená, že nejdříve proběhne pokus o připojení TLS, ale pokud server podporu protokolu TLS neuvádí, použije se připojení bez TLS. Hodnota „off“ znamená, že protokol TLS není vyžadován a služba se jej ani použít nepokusí. Tento režim je jediný, který nevyžaduje správně inicializovanou databázi NSS. Hodnota „required“ znamená, že je vyžadován protokol TLS, a pokud ho služba TLS nepodporuje, bude služba qdevice ukončena s chybovou zprávou. Hodnotu „on“ je potřeba nastavit ručně. Další podrobnosti naleznete na manuálové stránce služby corosync-qdevice. Výchozím nastavením je v YaSTu „off“.</p>
<p><b><big>Algoritmus</big></b><br>Rozhodovací algoritmus. Může být buď „ffsplit“, nebo „lms“. (Vlastně jsou k dispozici ještě hodnoty „test“ a „2nodelms“, které jsou ale určeny především pro vývojáře a pro produkční clustery by se používat neměly. YaST je proto automaticky převede na „ffsplit“.) Popisy jednotlivých algoritmů a rozdílů mezi nimi naleznete v jejich samostatných sekcích. Výchozí hodnota je „ffsplit“.</p>
<p><b><big>Kritérium pro nerozhodné situace</big></b><br>Může mít hodnotu „lowest“, „highest“ nebo „valid_node_id“ (číslo). Používá se jako záložní kritérium pro případ, že služba qdevice musí rozhodnout mezi dvěma nebo více rovnocennými oddíly. „lowest“ znamená, že se vybere oddíl s nejnižším ID uzlu. „highest“ znamená, že se vybere oddíl s nejvyšším ID uzlu. „valid_node_id“ znamená, že se použije oddíl, který obsahuje uzel s daným ID. Výchozí nastavení je „lowest“.</p>
<p><b><big>Qdevice Heuristics</big></b><br>Subsection of Qdevice. Heuristics are set of commands executed locally on startup, cluster membership change, successful connect to corosync-qnetd and optionally also at regular times. Commands are executed in parallel. When *all* commands finish successfully (their return error code is zero) on time, heuristics have passed, otherwise they have failed. The heuristics result is sent to corosync-qnetd and there it's used in calculations to determine which partition should be quorate.</p>
<p><b><big>Heuristics Mode</big></b><br>Can be one of on, sync or off and specifies mode of operation of heuristics. Default is off, which means heuristics are disabled. When sync is set, heuristics are executed only during startup, membership change and when connection to corosync-qnetd is established. When heuristics should be running also on regular basis, this option should be set to on value.</p>
<p><b><big>Heuristics Timeout</big></b><br>Specifies maximum time in milliseconds. How long corosync-qdevice waits till the heuristics commands finish. If some command doesn't finish before the timeout, it's killed and heuristics fail. This timeout is used for heuristics executed at regular times. Default value is half of the quorum.device.timeout, so 5000.</p>
<p><b><big>Heuristics Sync_timeout</big></b><br>Similar to quorum.device.heuristics.timeout but used during membership changes. Default value is half of the quorum.device.sync_timeout, so 15000.</p>
<p><b><big>Heuristics Interval</big></b><br>Specifies interval between two regular heuristics execution. Default value is 3 * quorum.device.timeout, so 30000.</p>
<p><b><big>Heuristics exec_NAME</big></b><br>Defines executables. *NAME* can be arbitrary valid cmap key name string and it has no special meaning. The value of this variable must contain a command to execute. The value is parsed (split) into arguments similarly as Bourne shell would do. Quoting is possible by using backslash and double quotes. <br>For example, Name(exec_check_master), Value(/etc/corosync/qdevice/check_master.sh)</p>
5 months ago aleskastner New translation yast-cluster/master - Czech
Hodnota
5 months ago aleskastner New translation yast-cluster/master - Czech
Název
5 months ago aleskastner New translation yast-cluster/master - Czech
Heuristické spustitelné soubory:
5 months ago aleskastner Translation changed yast-cluster/master - Czech
Heuristická prodleva synchronizace (millisekundy):
5 months ago aleskastner New translation yast-cluster/master - Czech
Heuristický interval (milisekundy):
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 142 2011
Translated 100.0% 142 2011
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change May 13, 2020, 6:29 p.m.
Last author Aleš Kastner

Activity in last 30 days

Activity in last year