When User Action Detail Object
10 months ago none Resource update yast-ncurses-pkg/master - Persian
11 months ago none Resource update yast-ncurses-pkg/master - Persian
2 years ago none Resource update yast-ncurses-pkg/master - Persian
2 years ago none Committed changes yast-ncurses-pkg/master - Persian
2 years ago hayyan Translation changed yast-ncurses-pkg/master - Persian
<p>برای غیرفعالسازی بررسی وابستگیها در هر تغییر وضعیت، <i>بررسی وابستگی خودکار</i> را به خاموش تغییر دهید. شما میتوانید وابستگیهارا به صورت دستی با انتخاب <i>هم اکنون وابستگیها را بررسی کن</i> بررسی کنید. ورودی <i>بازرسی سیستم</i> وابستگیهای بسته های نصب شده ی فعلی را بررسی و بدون نیاز به دخالت کاربر بسته های مفقود را برای نصب علامت میزنند. برای اهداف اشکال زدایی، از <i>تولید مورد آزمون رفع کننده ی وابستگی</i> استفاده کنید. این گزینه داده های وابستگیهای بسته را به فهرست <tt>/var/log/YaST2/solverTestcase</tt> تخلیه میکند. این معمولا آن چیزیست که زمانی که از شما درخواست "مورد آزمون حل کننده" در Bugzilla شد، به آن نیاز دارید.</p>
2 years ago none Committed changes yast-ncurses-pkg/master - Persian
2 years ago hayyan Translation changed yast-ncurses-pkg/master - Persian
بروزرسانی لیست
2 years ago hayyan Translation changed yast-ncurses-pkg/master - Persian
<b>لیست ایراد بروزرسانی</b><br><p> بسته های موجود در این لیست به صورت خودکار نمیتوانند بروزرسانی شوند.</p><p> دلایل ممکن:</p><p> آنها به وسیله ی سایر بسته ها منسوخ شده اند.</p><p>هیچ نسخه ی جدیدتری که برای بروزرسانی بر روی رسانه ی نصب موجود باشد، وجود ندارد.</p><p>بسته های شخص ثالث موجودند</p><p> به صورت دستی انتخاب کنید که چه کاری میخواهید با آنها انجام دهید. بهترین عمل ممکن حذف آنهاست.</p>
2 years ago hayyan Translation changed yast-ncurses-pkg/master - Persian
<p><b>پیکربندی:</b><br> این منو انتخابگر بسته را با سایر ابزارهای مدیریت بسته تجمیع میکند. در اینجا، شما میتوانید <b>اجرای مدیر مخزن</b> را اجرا و مخازن پیکربندی شده را ویرایش و یا برای بروزرسانی مخزن ثبت نام و دریافت بروزرسانی های موجود را به صورت خودکار انجام دهید (<b> اجرای پیکربندی بروزرسانی آنلاین</b>). همچنین، شما میتوانید یکی از سه رفتار ممکن انتخابگر بسته را در خروج انتخاب کنید - در منوی <b>پس از نصب بسته</b>.</p>
2 years ago hayyan Translation changed yast-ncurses-pkg/master - Persian
ایراد بروزرسانی -- کمک را ببینید
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 238 2169
Translated 98.3% 234 2155
Needs editing 1.3% 3
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Nov. 1, 2016, 11:23 a.m.
Last author hayyan rostami

Activity in last 30 days

Activity in last year