SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-printer
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-only
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 99a4069e60, 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/printer/*.po
Translation file po/printer/cs.po
When User Action Detail Object
4 weeks ago none Resource update yast-printer/master - Czech
a month ago admin Resource update yast-printer/master - Czech
3 months ago admin Resource update yast-printer/master - Czech
5 months ago admin Resource update yast-printer/master - Czech
a year ago admin Resource update yast-printer/master - Czech
2 years ago none Resource update yast-printer/master - Czech
2 years ago aleskastner Translation completed yast-printer/master - Czech
2 years ago aleskastner Committed changes yast-printer/master - Czech
2 years ago aleskastner New translation yast-printer/master - Czech
<p>
<b><big>Adresy URI zařízení k tisku prostřednictvím modulu tiskového serveru</big></b><br>
Na rozdíl od schránky printserver je modul tiskového serveru
skutečný počítač, který nabízí službu tisku.<br>
Přístup lze získat prostřednictvím různých síťových protokolů.
Správce sítě vám sdělí, který modul tiskového serveru
je poskytován ve vaší síti:<br>
<b>Systém Windows (R) nebo Samba (SMB/CIFS)</b><br>
Chcete-li mít přístup ke sdílené tiskárně SMB, musí být nainstalován balíček RPM samba-client.
Tento balíček poskytuje systém backend "smb" služby CUPS, který je odkazem na
program <tt>/usr/bin/smbspool</tt>, který ve skutečnosti odesílá data
do sdílené tiskárny SMB.<br>
Pro přístup je zapotřebí název serveru, název sdílené tiskárny
a volitelně název pracovní skupiny.
Dále může být k přístupu požadováno uživatelské jméno a heslo.
Nezapomeňte, že mezery a zvláštní znaky v těchto hodnotách
musí být zakódovány pomocí znaku procenta (viz výše).<br>
Ve výchozím nastavení služba CUPS spouští systémy backend (zde smbspool) jako uživatel lp.
Při tisku v prostředí Active Directory (R) (AD)
nemá uživatel lp povolení tisknout v tomto prostředí,
takže tradiční způsob tisku prostřednictvím programu smbspool s uživatelem lp
nebude fungovat.<br>
Chcete-li tisknout v prostředí AD, musíte navíc
nainstalovat balíček RPM samba-krb-printing.
V takovém případě je odkaz na systém backend "smb" služby CUPS
změněn na <tt>/usr/bin/get_printing_ticket</tt>,
což je obálka sloužící ke spouštění programu smbspool s oprávněním původního uživatele,
který odeslal určitou tiskovou úlohu.
Je-li k ověřování použit protokol Kerberos
v prostředí AD, získá uživatel lístek TGT
prostřednictvím správce zobrazení během přihlášení k prostředí Gnome nebo KDE.
Je-li program smbspool spuštěn s oprávněním původního uživatele, který odeslal určitou tiskovou úlohu, má přístup k lístku TGT daného uživatele
a používá jej k předání tiskových dat do sdílené tiskárny SMB
dokonce i v prostředí AD s ověřením pomocí protokolu Kerberos.
V takovém případě není třeba pro ověření zadat ani pevné uživatelské jméno,
ani pevné heslo.
Předpokladem je, že proces get_printing_ticket je spuštěn na stejném hostiteli,
na kterém je přihlášen uživatel, který odeslal určitou tiskovou úlohu.
To znamená, že musí být nastaven na pracovní stanici
pro daného uživatele, který odešle takové tiskové úlohy
a pracovní stanice uživatele musí odeslat svá tisková data
přímo do sdílené tiskárny SMB v prostředí AD.
Tento proces nefunguje zejména na samostatném serverovém zařízení CUPS,
na kterém nejsou přihlášeni uživatelé, kteří odesílají tiskové úlohy.<br>
Při tradičním způsobu je odpovídající úplná adresa URI zařízení následující:<br>
smb://uživatelské_jméno:heslo@pracovní_skupina/server/tiskárna<br>
Například Jan Novák s heslem "@home" může mít následující
adresu URI zařízení pro přístup ke sdílené tiskárně "Fun Printer 1000+":<br>
smb://Jan%20Novak:%40home%21@MOJESKUPINA/mujserver/Fun%20Printer%201000%2B<br>
<b>Další informace</b> získáte zadáním příkazu <tt>man smbspool</tt> a na webové stránce<br>
http://en.opensuse.org/SDB:Printing_via_SMB_(Samba)_Share_or_Windows_Share<br>
Windows a Active Directory jsou registrované ochranné známky společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a dalších zemích.<br>
<b>Tradiční server UNIX (LPR)</b><br>
Na tradičním serveru UNIX je spuštěn proces LPD (Line Printer Daemon),
který poskytuje jednu nebo více front LPD.
Pro přístup je zapotřebí adresa IP a název fronty LPD.
Odpovídající adresa URI zařízení:<br>
lpd://adresa-ip/fronta<br>
<b>Server CUPS</b><br>
Obvykle byste neměli vytvářet místní tiskovou frontu pro přístup
ke vzdálené frontě na serveru CUPS. Namísto toho proveďte nastavení
v dialogovém okně <b>Tisk pomocí sítě</b>.
Pokračujte zde pouze tehdy, musíte-li opravdu vytvořit místní tiskovou frontu
pro přístup ke vzdálené frontě na serveru CUPS.<br>
Nativním protokolem pro službu CUPS, která je spuštěna na serveru, je IPP.
Oficiální port IANA protokolu IPP je 631.
Odpovídající adresa URI zařízení:<br>
ipp://adresa-ip:631/tiskárny/fronta<br>
</p>
2 years ago aleskastner New translation yast-printer/master - Czech
<p>
<b><big> URI adresa zařízení pro přímo připojená zařízení</big></b><br>
Zařízení, která jsou přímo připojena pomocí paralelního portu nebo
pomocí USB, jsou detekována automaticky
a je pro ně též automaticky
vygenerována URI adresa zařízení.
Například:<br>
parallel:/dev/lp0<br>
usb://ACME/Fun%20Printer?serial=A1B2C3<br>
hp:/usb/HP_LaserJet?serial=1234<br>
Obvykle fungují jenom automaticky vygenerované adresy URI zařízení.
Pokud zařízení není automaticky detekováno, obvykle není možná
vůbec žádná komunikace se zařízením a ani do něj není možné odeslat
žádná data.<br>
Abyste mohli přistupovat k tiskárnám HP nebo multifunkčním zařízením
pomocí podpůrné vrstvy 'hp', musí být nainstalován RPM balíček hplip.
V tomto balíčku poskytuje firma HP software HPLIP pro tisk a skenování.
Oproti tomu zařízení připojená pomocí sériového portu nebo bluetooth
nejsou automaticky
detekována nejsou, takže adresa URI zařízení musí být zadána
ručně. Parametry adresy URI zařízení v případě sériového portu musí vyhovovat
tomu, co tiskárna vyžaduje. Pro více informací nahlédněte do manuálu
tiskárny, která toto sériové připojení vyžaduje.
Ukázkové adresy URI zařízení:<br>
serial:/dev/ttyS9?baud=9600+bits=8+parity=none+flow=soft+stop=1<br>

bluetooth://1A2B3C4D5E6F<br>
Pro přístup k zařízení pomocí bluetooth musí být nainstalován balíček bluez-cups.
Balíček poskytuje podpůrnou vrstvu 'bluetooth' pro CUPS, která ve skutečnosti
posílá data na tiskárnu připojenou technologií bluetooth.
</p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 463 8932
Translated 100.0% 463 8932
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.4% 2

Last activity

Last change April 21, 2018, 12:40 p.m.
Last author Aleš Kastner

Activity in last 30 days

Activity in last year