Units API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/units/7663606/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, PUT, PATCH, DELETE, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api",
  "source": [
    "</p><p><b><big>request</big> = \"</b><i>uri to requested object</i><b>\"</b>\n</p><p>This object will be requested each checkinterval seconds on each real server. The string must be inside quotes. Note that this string may be overridden by\nan optional per real-server based request-string.\n</p><p>For a <small>DNS</small> check this should the name of an A record, or the address of a <small>PTR</small> record to look up.\n</p><p>For a MySQL, Oracle or PostgeSQL check, this should be an <small>SQL</small> query. The data returned is not checked, only that the answer is one or more\nrows. This is a required setting.\n</p><p>For a simpletcp check, this string is sent verbatim except any occurances of \n are replaced with a new line character.\n\n\n"
  ],
  "previous_source": "",
  "target": [
    "</p><p><b><big>request</big> = \"</b><i>uri a l'objecte de la petició</i><b>\"</b>\n</p><p>L'objecte serà sol·licitat d'acord amb els segons de l'interval de comprovació a cada servidor real. La cadena de text ha d'anar entre cometes. Tingueu present que aquesta cadena es pot passar per alt\nper una cadena de petició opcional basada en un servidor real.\n</p><p>Per a una comprovació <small>DNS</small> hauria de ser el nom d'un registre A o l'adreça d'un registre <small>PTR</small> per buscar.\n</p><p>Per a una comprovació MySQL, Oracle o PostgeSQL, hauria de ser una consulta <small>SQL</small>. Les dades retornades no es comproven, només es mira que la resposta tingui una o més\nfiles. Aquest valor de configuració és obligatori.\n</p><p>Per a una comprovació de simpletcp, la cadena s'envia al peu de la lletra excepte que qualsevol ocurrència\n sigui reemplaçada per un caràcter de línia nova.\n\n\n"
  ],
  "id_hash": 7901927495884948288,
  "content_hash": 7901927495884948288,
  "location": "src/include/iplb/helps.rb:202",
  "context": "",
  "note": "",
  "flags": "",
  "state": 20,
  "fuzzy": false,
  "translated": true,
  "approved": false,
  "position": 52,
  "has_suggestion": false,
  "has_comment": false,
  "has_failing_check": false,
  "num_words": 113,
  "source_unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/12576920/?format=api",
  "priority": 100,
  "id": 7663606,
  "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-iplb/master/ca/?checksum=eda94930f91d4340",
  "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7663606/?format=api",
  "explanation": "",
  "extra_flags": ""
}