Units API


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#units">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/units/7665382/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/sk/?format=api",
    "source": "

quiescent = yes|no\n

If yes, then when real or failback servers are determined to be down, they are not actually removed from the kernel's LVS table.\nRather, their weight is set to zero which means that no new connections will be accepted.\n

This has the side effect, that if the real server has persistent connections, new connections from any existing clients will continue to be routed to the\nreal server, until the persistant timeout can expire. See ipvsadm for more information on persistant connections.\n

This side-effect can be avoided by running the following:\n

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/vs/expire_quiescent_template\n

If the proc file isn't present this probably means that the kernel doesn't have lvs support, LVS support isn't loaded, or the kernel is too\nold to have the proc file. Running ipvsadm as root should load LVS into the kernel if it is possible.\n

If no, then the real or failback servers will be removed from the kernel's LVS table. The default is yes.\n

If defined in a virtual server section then the global value is overridden.\n

Default: yes\n\n\n\n", "previous_source": "", "target": "

nečinný = yes|no\n

Ak je nastavené yes, potom sú skutočné alebo núdzové servery považované za vypnuté, v skutočnosti nie sú odstránené z LVS tabuľky jadra.\nNamiesto toho je ich váha nastavená na nulu, čo znamená, že nebudú akceptované žiadne nové spojenia.\n

Toto vedie k vedľajšiemu efektu, že ak má skutočný server trvalé spojenia, nové spojenia z akýchkoľvek existujúcich klientov budú naďalej\nsmerované na skutočný server, až kým neuplynie časový limit trvania. Ďalšie informácie o trvalých spojeniach nájdete v ipvsadm.\n

Tomuto vedľajšiemu efektu sa dá vyhnúť spustením nasledujúceho:\n

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/vs/expire_quiescent_template\n

Ak súbor proc neexistuje, pravdepodobne to znamená, že jadro nemá podporu lvs, podpora LVS nie je načítaná alebo jadro je príliš staré\nna to, aby malo súbor proc. Spustením ipvsadm ako root by sa malo načítať LVS do jadra, ak je to možné.\n

Ak je nastavené no, potom budú skutočné alebo núdzové servery odstránené z LVS tabuľky jadra. Predvolené nastavenie je yes.\n

Ak je to definované v časti virtuálneho servera, potom sa globálna hodnota prepíše.\n

Predvolené: yes\n\n\n\n", "id_hash": 14899246222540085, "content_hash": 14899246222540085, "location": "src/include/iplb/helps.rb:329", "context": "", "comment": "", "flags": "", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 64, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 177, "priority": 100, "id": 7665382, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-iplb/master/sk/?checksum=8034eec91683fd35", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7665382/?format=api", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/221563/?format=api" }