Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#translations">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/yast-iplb/master/ca/changes/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 32,
  "next": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/changes/?format=api&page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 4,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-05-12T12:07:28.851354Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 1419128,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1419128/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7663606/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 60,
      "author": 60,
      "timestamp": "2020-04-22T09:58:31.384656Z",
      "action": 2,
      "target": "

request = \"uri a l'objecte de la petició\"\n

L'objecte serà sol·licitat d'acord amb els segons de l'interval de comprovació a cada servidor real. La cadena de text ha d'anar entre cometes. Tingueu present que aquesta cadena es pot passar per alt\nper una cadena de petició opcional basada en un servidor real.\n

Per a una comprovació DNS hauria de ser el nom d'un registre A o l'adreça d'un registre PTR per buscar.\n

Per a una comprovació MySQL, Oracle o PostgeSQL, hauria de ser una consulta SQL. Les dades retornades no es comproven, només es mira que la resposta tingui una o més\nfiles. Aquest valor de configuració és obligatori.\n

Per a una comprovació de simpletcp, la cadena s'envia al peu de la lletra excepte que qualsevol ocurrència\n sigui reemplaçada per un caràcter de línia nova.\n\n\n", "id": 1393098, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1393098/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2020-02-12T16:54:48.878889Z", "action": 17, "target": "", "id": 1332737, "action_name": "Committed changes", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1332737/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7663618/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api", "dictionary": null, "user": 60, "author": 60, "timestamp": "2020-02-12T15:51:41.936951Z", "action": 2, "target": "

quiescent = yes|no\n

Si és yes, quan es determina que els servidors reals o de reserva han caigut, no se suprimeixen realment de la taula LVS del kernel.\nSi no, el seu pes s'estableix a zero, cosa que significa que no s'accepten connexions noves.\n

Això té l'efecte col·lateral que si el servidor real té connexions persistents, las connexions noves des de qualsevol dels clients existents continuaran sent encaminades\nal servidor real fins que el temps d'espera de la connexió persistent s'acabi. Vegeu ipvsadm per obtenir informació sobre les connexions persistents.\n

Això es pot evitar executant el següent:\n

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/vs/expire_quiescent_template\n

Si el fitxer proc no existeix, probablement significa que el kernel no té suport per a lvs, que el suport per a LVS no està carregat o que el kernel és massa\nantic per tenir el fitxer proc. Executar ipvsadm com a arrel hauria de carregarLVS al kernel si és possible.\n

Si és no, els servidors reals o de reserva se suprimeixen de la taula LVS del kernel. Per defecte és yes.\n

Si s'ha definit en una secció de servidor virtual, el valor global es passarà per alt.\n

Per defecte: yes\n\n\n\n", "id": 1332714, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1332714/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7663595/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api", "dictionary": null, "user": 60, "author": 60, "timestamp": "2020-02-12T15:48:14.583942Z", "action": 2, "target": "

quiescent = sí|no\n

Si és , quan es determina que servidors reals o de reserva estan apagats, no se suprimeixen realment de la taula LVS del nucli,\nsinó que, el seu pes s'estableix a zero, cosa que significa que no s'acceptaran noves connexions.\n

Això té l'efecte col·lateral que si un servidor real té connexions persistents, les noves connexions de qualsevol client continuaran sent encaminades cap al\nservidor real, fins que el temps d'espera persistent pugui expirar. Vegeu ipvsadm per a més informació sobre connexions persistents.\n

Aquest efecte es pot evitar executant el següent:\n

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/vs/expire_quiescent_template\n

Si el fitxer proc no és present probablement significa que el nucli no té suport lvs, el suport LVSno està carregat o el nucli és massa\nantic per tenir el fitxer proc. Executar ipvsadm com a arrel hauria de carregar LVS al nucli si és possible.\n

Si és no, els servidors reals o de reserva se suprimiran de la taula LVS nucli. Per defecte és .\n

Si està definit en una secció de servidor virtual, el valor global es passa per alt.\n

Per defecte: \n\n", "id": 1332708, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1332708/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2019-10-28T17:53:32.826428Z", "action": 17, "target": "", "id": 1296305, "action_name": "Committed changes", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1296305/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7663592/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api", "dictionary": null, "user": 60, "author": 60, "timestamp": "2019-10-28T15:28:36.641452Z", "action": 2, "target": "

callback = \"/path/to/callback\"\n

si aquesta directiu està definida, ldirectord crida automàticament l'executable /path/to/callback després que el fitxer de configuració hagi canviat al disc.\nAixò és útil per actualitzar el fitxer de configuració a través de scp a l'altre amfitrió heartbeated. El primer argument de la crida és el nom de la\nconfiguració.\n

Aquesta directriu es podria usar per reiniciar ldirectord automàticament després que el fitxer de configuració hagi canviat al disc. Ara bé, si l'autoreload està\nestablert a sí, es torna a carregar la configuració tanmateix.\n\n", "id": 1296287, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1296287/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2018-10-31T20:00:57.075146Z", "action": 17, "target": "", "id": 1166504, "action_name": "Committed changes", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1166504/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7663584/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api", "dictionary": null, "user": 60, "author": 60, "timestamp": "2018-10-31T17:58:47.426844Z", "action": 2, "target": "

temps d'espera de la comprovació = n\n

Temps d'espera en segons per a la connexió, comprovacions externes i de ping. Si s'excedeix el temps d'espera, el servidor real és declarat mort.\n

Si està definit en una secció de servidor virtual, llavors el valor global se sobreescriu.\n

Si no està definit, s'usa el valor de negociació del temps d'espera. El \"negotiatetimeout\" és també un valor global que pot ser sobreescrit per una configuració \"per-virtual\".\n

Si tant la comprovació de temps d'espera i la negociació no estan establerts, s'usaran els valors per defecte.\n

Per defecte: 5 segons\n\n", "id": 1166396, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1166396/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7663584/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api", "dictionary": null, "user": 60, "author": 60, "timestamp": "2018-10-31T17:57:52.215122Z", "action": 26, "target": "

check timeout = n\n

Temps d'espera en segons per a les comprovacions de connexió, externes i ping. Si s'excedeix el temps d'espera, el servidor real es declara mort.\n

Si s'ha definit en una secció de servidor virtual, el valor global es passa per alt.\n

Si no està definit, s'usa el valor de negotiatetimeout. \"negotiatetimeout\" és també un valor global que pot ser passat per alt per una configuració virtual.\n

Si ni checktimeout ni negotiatetimeout estan definits, s'usa el valor per defecte.\n

Per defecte: 5 segons\n\n", "id": 1166395, "action_name": "Suggestion removed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1166395/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2018-05-23T17:02:25.485225Z", "action": 17, "target": "", "id": 1120846, "action_name": "Committed changes", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1120846/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7663618/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api", "dictionary": null, "user": 60, "author": 60, "timestamp": "2018-05-23T14:56:09.815079Z", "action": 2, "target": "

quiescent = yes|no\n

Si és yes, quan es determina que els servidors reals o de reserva han caigut, no se suprimeixen realment de la taula LVS del kernel.\nSi no, el seu pes s'estableix a zero, cosa que significa que no s'accepten connexions noves.\n

Això té l'efecte col·lateral que si el servidor real té connexions persistents, las connexions noves des de qualsevol dels clients existents continuaran sent encaminades\nal servidor real fins que el temps d'espera de la connexió persistent s'acabi. Vegeu ipvsadm per obtenir informació sobre les connexions persistents.\n

Això es pot evitar executant el següent:\n

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/vs/expire_quiescent_template\n

Si el fitxer proc no existeix, probablement significa que el kernel no té suport per a lvs, que el suport per a LVS no està carregat o que el kernel és massa\nantic per tenir el fitxer proc. Executar ipvsadm com a root hauria de carregarLVS al kernel si és possible.\n

Si és no, els servidors reals o de reserva se suprimeixen de la taula LVS del kernel. Per defecte és yes.\n

Si s'ha definit en una secció de servidor virtual, el valor global es passarà per alt.\n

Per defecte: yes\n\n\n\n", "id": 1120443, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1120443/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7663595/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api", "dictionary": null, "user": 60, "author": 60, "timestamp": "2018-05-23T14:41:57.932553Z", "action": 2, "target": "

quiescent = sí|no\n

Si és , quan es determina que servidors reals o de reserva estan apagats, no se suprimeixen realment de la taula LVS del nucli,\nsinó que, el seu pes s'estableix a zero, cosa que significa que no s'acceptaran noves connexions.\n

Això té l'efecte col·lateral que si un servidor real té connexions persistents, les noves connexions de qualsevol client continuaran sent encaminades cap al\nservidor real, fins que el temps d'espera persistent pugui expirar. Vegeu ipvsadm per a més informació sobre connexions persistents.\n

Aquest efecte es pot evitar executant el següent:\n

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/vs/expire_quiescent_template\n

Si el fitxer proc no és present probablement significa que el nucli no té suport lvs, el suport LVSno està carregat o el nucli és massa\nantic per tenir el fitxer proc. Executar ipvsadm com a root hauria de carregar LVS al nucli si és possible.\n

Si és no, els servidors reals o de reserva se suprimiran de la taula LVS nucli. Per defecte és .\n

Si està definit en una secció de servidor virtual, el valor global es passa per alt.\n

Per defecte: \n\n", "id": 1120411, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1120411/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2018-02-28T20:00:57.642982Z", "action": 17, "target": "", "id": 954416, "action_name": "Committed changes", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/954416/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7663591/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api", "dictionary": null, "user": 60, "author": 60, "timestamp": "2018-02-28T17:00:30.088685Z", "action": 2, "target": "

estat de l'alerta del correu electrònic = tot|cap|iniciant|executant|aturant|recarregant,...\n

Llista d'estats del servidor delimitades per comes segons la qual s'han d'enviar les alertes de correu. tot és una drecera per a\n\"iniciant,executant,aturant,recarregant\". Si s'especifica cap, no es pot especificar cap altre opció, sinó les opcions són ORed\nentre si.\n

Si està definit en una secció de servidor virtual, el valor global es passa per alt.\n

Per defecte: tot\n\n", "id": 954215, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/954215/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7663589/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api", "dictionary": null, "user": 60, "author": 60, "timestamp": "2018-02-28T16:59:28.557144Z", "action": 2, "target": "

alerta de correu electrònic = \"adreçaelectrònica\"\n

Una adreça de correu vàlida per enviar alertes sobre els canvis d'estat de connexió a qualsevol servidor real definit al servei virtual. Aquesta opció requereix que hi hagi instal·lat el mòdul perl MailTools\nAutomàticament intenta enviar un correu usant només qualsevol dels mètodes incorporats. Vegeu el perldoc Mail::Mailer per a més informació de mètodes.\n

Si està definit en una secció de servidor virtual, el valor global es passa per alt.\n\n", "id": 954209, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/954209/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7663587/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api", "dictionary": null, "user": 60, "author": 60, "timestamp": "2018-02-28T16:58:56.560012Z", "action": 2, "target": "

fallback = adreça_ip|nomamfitrió[:númeroport|nomdeservei] [porta|masq|ipip]\n

el servidor al qual el servei web es redirigeix si tots els servidors reals estan apagats. Normalment això seria 127.0.0.1 amb una pàgina d'emergència.\n

Si està definit en una secció de servidor virtual, es passa per alt el valor global.\n\n", "id": 954207, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/954207/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7663585/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api", "dictionary": null, "user": 60, "author": 60, "timestamp": "2018-02-28T16:57:22.631687Z", "action": 2, "target": "

error de compte = n\n

El nombre de cops consecutius que s'ha d'informar d'un error per una comprovació abans que es consideri que el servidor real ha fallat. Un valor d'1 farà considerar el servidor real fallat a la primera fallida. Una comprovació correcta tornarà a posar el comptador de fallades a 0.\n

Si està definit en una secció de servidor virtual, el valor global es passa per alt.\n

Per defecte: 1\n\n", "id": 954206, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/954206/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7663584/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api", "dictionary": null, "user": 60, "author": 60, "timestamp": "2018-02-28T16:56:54.842919Z", "action": 2, "target": "

temps d'espera de la comprovació = n\n

Temps d'espera en segons per a la connexió, comprovacions externes i de ping. Si s'excedeix el temps d'espera, el servidor real és declarat mort.\n

Si està definit en una secció de servidor virtual, llavors el valor global es passa per alt.\n

Si no està definit, s'usa el valor de negociació del temps d'espera. El \"negotiatetimeout\" és també un valor global que pot ser passat per alt per una configuració \"per-virtual\".\n

Si tant la comprovació de temps d'espera i la negociació no estan establerts, s'usaran els valors per defecte.\n

Per defecte: 5 segons\n\n", "id": 954205, "action_name": "Translation changed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/954205/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7663587/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iplb/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iplb/master/ca/?format=api", "dictionary": null, "user": 154, "author": 154, "timestamp": "2018-02-22T15:57:46.405646Z", "action": 4, "target": "

fallback = ip_address|hostname[:portnumber|sercvicename] [gate|masq|ipip]\n

el servidor al qual es redirigeix un webservice si tots los servidors reals han caigut. Normalment això seria 127.0.0.1 amb una pàgina d'emergència.\n

Si s'ha definit en una secció de servidor virtual, el valor global es passarà per alt.\n\n", "id": 943709, "action_name": "Suggestion added", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/943709/?format=api" } ] }