yast2-cluster is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.
Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
a month ago none Committed changes yast-cluster/master - Slovak
a month ago FerdinandGalko New translation yast-cluster/master - Slovak
<p><b><big>Verzia IP</big></b><br>Určuje verziu IP, ktorá sa použije na komunikáciu. Hodnota môže byť jedna z ipv4 alebo ipv6. Predvolená hodnota (ak nie je určená) je ipv4.<br></p>
<p><b><big>Viazaná sieťová adresa</big></b><br>Určuje adresu, ku ktorej by sa mal vykonávajúci program openais viazať. Táto adresa by mala vždy končiť nulou. Ak sa má totem prevádzka smerovať cez 192.168.5.92, nastavte bindnetaddr na 192.168.5.0.<br>Môže to byť aj adresa IPV6, v takom prípade sa použije sieťovanie IPV6. V takom prípade sa musí zadať úplná adresa a neexistuje žiadny automatický výber sieťového rozhrania v rámci konkrétnej podsiete ako pri IPv4. Ak sa používa sieťovanie IPv6, musí byť zadané pole nodeid.<br></p>
<p><b><big>Viacsmerová adresa</big></b><br>Toto je viacsmerová adresa použitá vykonávajúcim programom openais. Predvolená by mala fungovať pre väčšinu sietí, ale správca siete by sa mal dopytovaný na viacsmerovú adresu, ktorá sa má použiť. Treba sa vyhnúť 224.x.x.x pretože toto je "konfiguračná" viacsmerová adresa.<br>Môže to byť aj viacsmerová adresa IPV6, v takom prípade sa použije sieťovanie IPV6. Ak sa používa sieťovanie IPv6, musí byť zadané pole nodeid.</p>
<p><b><big>Port</big></b><br>Určuje číslo portu UDP. Rovnakú viacsmerovú adresu je možné použiť v sieti s openais službami nakonfigurovanými pre rôzne porty UDP.<br></p>
<p><b><big>Členská adresa</big></b><br>Tento zoznam určuje všetky uzly v klastri podľa IP adresy. Toto by sa dalo nakonfigurovať pri použití udpu (Unicast). <br></p>
<p><b><big>ID uzla</big></b><br>Táto konfiguračná možnosť je voliteľná pri použití IPv4 a vyžaduje sa pri použití IPv6. Toto je 32-bitová hodnota určujúca identifikátor uzla doručený do členskej služby klastra. Ak to nie je určené s IPv4, id uzla sa určí z 32-bitovej IP adresy systému, na ktorý je systém viazaný s prstencovým identifikátorom 0. Hodnota nula identifikátora uzla je rezervovaná a nemala by sa používať.<br></p>
<p><b><big>rrp_mode</big></b><br>Určuje režim redundantného prstenca, ktorý môže byť žiadny, aktívny alebo pasívny. Active replication offers slightly lower latency from transmit to delivery in faulty network environments but with less performance. Passive replication may nearly double the speed of the totem protocol if the protocol doesn't become cpu bound. The final option is none, in which case only one network interface will be used to operate the totem protocol. If only one interface directive is specified, none is automatically chosen. If multiple interface directives are specified, only active or passive may be chosen.<br></p>
<p><b><big>Cluster Name</big></b><br>This specifies the name of cluster and it's used for automatic generating of multicast address. Default is hacluster. For a geo cluster, each cluster must have a unique name.<br></p>
<p><b><big>Expected votes</big></b><br>Expect vote number for voting quorum. Will be automatically calculated when the nodelist {} section is present in corosync.conf (the list will be generated when using unicast transport) or can be specified in the quorum {} section (Expect votes should use the total node numble of the cluster). If Expected votes presents in unicast transport, the value will override the one automatically calculated. For safety, the Expected votes will be disabled once nodelist not empty, it's good for ignore the inappropriate Expected votes set.<br></p>
<p><b><big>Auto Generate Node ID</big></b><br>Nodeid is required when using IPv6. Auto node ID enabled will generate nodeid automaticall
ktívna replikácia ponúka mierne nižšie oneskorenie od vysielania po doručenie v chybných sieťových prostrediach, ale s menším výkonom. Pasívna replikácia môže takmer zdvojnásobiť rýchlosť protokolu totem, ak protokol nebude viazaný na CPU. Posledná voľba je žiadny, v takom prípade sa na prevádzku protokolu totem použije iba jedno sieťové rozhranie. Ak je určená iba jedna direktíva rozhrania, zvolí sa automaticky žiadny. Ak je určených viacero direktív rozhraní, môže sa zvoliť iba aktívny alebo pasívny.<br></p>
<p><b><big>Názov klastra</big></b><br>Špecifikuje názov klastra a používa sa na automatické generovanie viacsmerovej adresy. Predvolený je hacluster. Pre geo klaster musí mať každý klaster jedinečný názov.<br></p>
<p><b><big>Očakávané hlasy</big></b><br>Očakávané hlasovacie číslo pre hlasovacie kvórum. Automaticky sa vypočíta, keď bude sekcia nodelist {} prítomná v corosync.conf (zoznam sa vygeneruje pri použití jednosmerného prenosu) alebo môže byť určené v sekcii quorum {} (Očakávané hlasy by mali používať celkový počet uzlov klastra). Ak sa Očakávané hlasy vyskytujú v jednosmernom prenose, hodnota prepíše automaticky vypočítanú. Kvôli bezpečnosti Očakávané hlasy budú zakázané, keď nodelist nie je prázdny, je dobré ignorovať nevhodné nastavenie Očakávané hlasy.<br></p>
<p><b><big>Automaticky generovať ID uzla</big></b><br>Nodeid je vyžadovaný pri použití IPv6. Povolené Automatické ID uzla bude generovať nodeid automatick
y.<br></p>
a month ago none Committed changes yast-cluster/master - Slovak
a month ago FerdinandGalko New translation yast-cluster/master - Slovak
<p><b><big>Verzia IP</big></b><br>Určuje verziu IP, ktorá sa použije na komunikáciu. Hodnota môže byť jedna z ipv4 alebo ipv6. Predvolená hodnota (ak nie je určená) je ipv4.<br></p>
<p><b><big>Viazaná sieťová adresa</big></b><br>Určuje adresu, ku ktorej by sa mal vykonávajúci program openais viazať. Táto adresa by mala vždy končiť nulou. Ak sa má totem prevádzka smerovať cez 192.168.5.92, nastavte bindnetaddr na 192.168.5.0.<br>Môže to byť aj adresa IPV6, v takom prípade sa použije sieťovanie IPV6. V takom prípade sa musí zadať úplná adresa a neexistuje žiadny automatický výber sieťového rozhrania v rámci konkrétnej podsiete ako pri IPv4. Ak sa používa sieťovanie IPv6, musí byť zadané pole nodeid.<br></p>
<p><b><big>Viacsmerová adresa</big></b><br>Toto je viacsmerová adresa použitá vykonávajúcim programom openais. Predvolená by mala fungovať pre väčšinu sietí, ale správca siete by sa mal dopytovaný na viacsmerovú adresu, ktorá sa má použiť. Treba sa vyhnúť 224.x.x.x pretože toto je "konfiguračná" viacsmerová adresa.<br>Môže to byť aj viacsmerová adresa IPV6, v takom prípade sa použije sieťovanie IPV6. Ak sa používa sieťovanie IPv6, musí byť zadané pole nodeid.</p>
<p><b><big>Port</big></b><br>Určuje číslo portu UDP. Rovnakú viacsmerovú adresu je možné použiť v sieti s openais službami nakonfigurovanými pre rôzne porty UDP.<br></p>
<p><b><big>Member AdČlenská adressa</big></b><br>This list specifies all the nodes in the cluster byento zoznam určuje všetky uzly v klastri podľa IP addressy. This could be configurable when usingoto by sa dalo nakonfigurovať pri použití udpu (Unicast). <br></p>
<p><b><big>Node IDID uzla</big></b><br>This cáto konfiguration option is optional when using IPv4 and required when usingčná možnosť je voliteľná pri použití IPv4 a vyžaduje sa pri použití IPv6. This is aoto je 32 -bit value specifying the node identifier delivered to the cluster membership service. If this is not specified with IPv4, the node id will be determined from the ová hodnota určujúca identifikátor uzla doručený do členskej služby klastra. Ak to nie je určené s IPv4, id uzla sa určí z 32 -bit ovej IP address the system to which thy systému, na ktorý je systeém is bound with ring identifier of 0. The node identifier value of zero isviazaný s prstencovým identifikátorom 0. Hodnota nula identifikátora uzla je reszerved and should not be usedovaná a nemala by sa používať.<br></p>
<p><b><big>rrp_mode</big></b><br>This specifies the mode of redundant ring, which may be none, active, or passive. Určuje režim redundantného prstenca, ktorý môže byť žiadny, aktívny alebo pasívny. Active replication offers slightly lower latency from transmit to delivery in faulty network environments but with less performance. Passive replication may nearly double the speed of the totem protocol if the protocol doesn't become cpu bound. The final option is none, in which case only one network interface will be used to operate the totem protocol. If only one interface directive is specified, none is automatically chosen. If multiple interface directives are specified, only active or passive may be chosen.<br></p>
<p><b><big>Cluster Name</big></b><br>This specifies the name of cluster and it's used for automatic generating of multicast address. Default is hacluster. For a geo cluster, each cluster must have a unique name.<br></p>
<p><b><big>Expected votes</big></b><br>Expect vote number for voting quorum. Will be automatically calculated when the nodelist {} section is present in corosync.conf (the list will be generated when using unicast transport) or can be specified in the quorum {} section (Expect votes should use the total node numble of the cluster). If Expected votes presents in unicast transport, the value will override the one automatically calculated. For safety, the Expected votes will be disabled once nodelist not empty, it's good for ignore the inappropriate Expected votes set.<br></p>
<p><b><big>Auto Generate Node ID</big></b><br>Nodeid is required when using IPv6. Auto node ID enabled will generate nodeid automatically.<br></p>
a month ago none Committed changes yast-cluster/master - Slovak
a month ago FerdinandGalko New translation yast-cluster/master - Slovak
<p><b><big>Verzia IP</big></b><br>Určuje verziu IP, ktorá sa použije na komunikáciu. Hodnota môže byť jedna z ipv4 alebo ipv6. Predvolená hodnota (ak nie je určená) je ipv4.<br></p>
<p><b><big>Viazaná sieťová adresa</big></b><br>Toto uUrčuje adresu, ku ktorej by sa mal vykonávajúci program openais viazať. ThisTáto address should always end in zero. If the totem traffic should be routed overa by mala vždy končiť nulou. Ak sa má totem prevádzka smerovať cez 192.168.5.92, setnastavte bindnetaddr tona 192.168.5.0.<br>This may also be an IPV6 address, in which case IPV6 networking will be used. In this case, the fullMôže to byť aj adresa IPV6, v takom prípade sa použije sieťovanie IPV6. V takom prípade sa musí zadať úplná address must be specified and there is no automatic selection of the network interface within a specific subna a neexistuje žiadny automatický výber sieťového rozhrania v rámci konkrétnej podsiete as withko pri IPv4. If IPv6 networking is used, the nodeid fieldAk sa používa sieťovanie IPv6, mustí be specifieyť zadané pole nodeid.<br></p>
<p><b><big>Multicast AdViacsmerová adressa</big></b><br>This is the multicastoto je viacsmerová address used by openais executive. The default should work for most networks, but the network administrator should be queried about a multicast a použitá vykonávajúcim programom openais. Predvolená by mala fungovať pre väčšinu sietí, ale správca siete by sa mal dopytovaný na viacsmerovú address to use. Avoid 224.x.x.x because this is au, ktorá sa má použiť. Treba sa vyhnúť 224.x.x.x pretože toto je "ckonfiguračná" multicastviacsmerová addressa.<br>This may also be an IPV6 multicast address, in which case IPV6 networking will be used. If IPv6 networking is used, the nodeid field must be specified.</p>
<p><b><big>Port</big></b><br>This specifies the UDP port number. It is possible to use the same multicast address on a network with the openais services configured for different UDP ports
Môže to byť aj viacsmerová adresa IPV6, v takom prípade sa použije sieťovanie IPV6. Ak sa používa sieťovanie IPv6, musí byť zadané pole nodeid.</p>
<p><b><big>Port</big></b><br>Určuje číslo portu UDP. Rovnakú viacsmerovú adresu je možné použiť v sieti s openais službami nakonfigurovanými pre rôzne porty UDP
.<br></p>
<p><b><big>Member Address</big></b><br>This list specifies all the nodes in the cluster by IP address. This could be configurable when using udpu(Unicast). <br></p>
<p><b><big>Node ID</big></b><br>This configuration option is optional when using IPv4 and required when using IPv6. This is a 32 bit value specifying the node identifier delivered to the cluster membership service. If this is not specified with IPv4, the node id will be determined from the 32 bit IP address the system to which the system is bound with ring identifier of 0. The node identifier value of zero is reserved and should not be used.<br></p>
<p><b><big>rrp_mode</big></b><br>This specifies the mode of redundant ring, which may be none, active, or passive. Active replication offers slightly lower latency from transmit to delivery in faulty network environments but with less performance. Passive replication may nearly double the speed of the totem protocol if the protocol doesn't become cpu bound. The final option is none, in which case only one network interface will be used to operate the totem protocol. If only one interface directive is specified, none is automatically chosen. If multiple interface directives are specified, only active or passive may be chosen.<br></p>
<p><b><big>Cluster Name</big></b><br>This specifies the name of cluster and it's used for automatic generating of multicast address. Default is hacluster. For a geo cluster, each cluster must have a unique name.<br></p>
<p><b><big>Expected votes</big></b><br>Expect vote number for voting quorum. Will be automatically calculated when the nodelist {} section is present in corosync.conf (the list will be generated when using unicast transport) or can be specified in the quorum {} section (Expect votes should use the total node numble of the cluster). If Expected votes presents in unicast transport, the value will override the one automatically calculated. For safety, the Expected votes will be disabled once nodelist not empty, it's good for ignore the inappropriate Expected votes set.<br></p>
<p><b><big>Auto Generate Node ID</big></b><br>Nodeid is required when using IPv6. Auto node ID enabled will generate nodeid automatically.<br></p>
a month ago FerdinandGalko New translation yast-cluster/master - Slovak
<p><b><big>Verzia IP</big></b><br>Určuje verziu IP, ktorá sa použije na komunikáciu. Hodnota môže byť jedna z ipv4 alebo ipv6. Predvolená hodnota (ak nie je určená) je ipv4.<br></p>
<p><b><big>Bind Network AdViazaná sieťová adressa</big></b><br>This specifies the address which the openais executive should bindoto určuje adresu, ku ktorej by sa mal vykonávajúci program openais viazať. This address should always end in zero. If the totem traffic should be routed over 192.168.5.92, set bindnetaddr to 192.168.5.0.<br>This may also be an IPV6 address, in which case IPV6 networking will be used. In this case, the full address must be specified and there is no automatic selection of the network interface within a specific subnet as with IPv4. If IPv6 networking is used, the nodeid field must be specified.<br></p>
<p><b><big>Multicast Address</big></b><br>This is the multicast address used by openais executive. The default should work for most networks, but the network administrator should be queried about a multicast address to use. Avoid 224.x.x.x because this is a "config" multicast address.<br>This may also be an IPV6 multicast address, in which case IPV6 networking will be used. If IPv6 networking is used, the nodeid field must be specified.</p>
<p><b><big>Port</big></b><br>This specifies the UDP port number. It is possible to use the same multicast address on a network with the openais services configured for different UDP ports.<br></p>
<p><b><big>Member Address</big></b><br>This list specifies all the nodes in the cluster by IP address. This could be configurable when using udpu(Unicast). <br></p>
<p><b><big>Node ID</big></b><br>This configuration option is optional when using IPv4 and required when using IPv6. This is a 32 bit value specifying the node identifier delivered to the cluster membership service. If this is not specified with IPv4, the node id will be determined from the 32 bit IP address the system to which the system is bound with ring identifier of 0. The node identifier value of zero is reserved and should not be used.<br></p>
<p><b><big>rrp_mode</big></b><br>This specifies the mode of redundant ring, which may be none, active, or passive. Active replication offers slightly lower latency from transmit to delivery in faulty network environments but with less performance. Passive replication may nearly double the speed of the totem protocol if the protocol doesn't become cpu bound. The final option is none, in which case only one network interface will be used to operate the totem protocol. If only one interface directive is specified, none is automatically chosen. If multiple interface directives are specified, only active or passive may be chosen.<br></p>
<p><b><big>Cluster Name</big></b><br>This specifies the name of cluster and it's used for automatic generating of multicast address. Default is hacluster. For a geo cluster, each cluster must have a unique name.<br></p>
<p><b><big>Expected votes</big></b><br>Expect vote number for voting quorum. Will be automatically calculated when the nodelist {} section is present in corosync.conf (the list will be generated when using unicast transport) or can be specified in the quorum {} section (Expect votes should use the total node numble of the cluster). If Expected votes presents in unicast transport, the value will override the one automatically calculated. For safety, the Expected votes will be disabled once nodelist not empty, it's good for ignore the inappropriate Expected votes set.<br></p>
<p><b><big>Auto Generate Node ID</big></b><br>Nodeid is required when using IPv6. Auto node ID enabled will generate nodeid automatically.<br></p>
a month ago none Committed changes yast-cluster/master - Slovak
a month ago FerdinandGalko New translation yast-cluster/master - Slovak
<p><b><big>Verzia IP</big></b><br>Určuje verziu IP, ktorá sa použije na komunikáciu. Hodnota môže byť jedna z ipv4 alebo ipv6. Predvolená hodnota (ak nie je určená) je ipv4.<br></p>
<p><b><big>Bind Network Address</big></b><br>This specifies the address which the openais executive should bind. This address should always end in zero. If the totem traffic should be routed over 192.168.5.92, set bindnetaddr to 192.168.5.0.<br>This may also be an IPV6 address, in which case IPV6 networking will be used. In this case, the full address must be specified and there is no automatic selection of the network interface within a specific subnet as with IPv4. If IPv6 networking is used, the nodeid field must be specified.<br></p>
<p><b><big>Multicast Address</big></b><br>This is the multicast address used by openais executive. The default should work for most networks, but the network administrator should be queried about a multicast address to use. Avoid 224.x.x.x because this is a "config" multicast address.<br>This may also be an IPV6 multicast address, in which case IPV6 networking will be used. If IPv6 networking is used, the nodeid field must be specified.</p>
<p><b><big>Port</big></b><br>This specifies the UDP port number. It is possible to use the same multicast address on a network with the openais services configured for different UDP ports.<br></p>
<p><b><big>Member Address</big></b><br>This list specifies all the nodes in the cluster by IP address. This could be configurable when using udpu(Unicast). <br></p>
<p><b><big>Node ID</big></b><br>This configuration option is optional when using IPv4 and required when using IPv6. This is a 32 bit value specifying the node identifier delivered to the cluster membership service. If this is not specified with IPv4, the node id will be determined from the 32 bit IP address the system to which the system is bound with ring identifier of 0. The node identifier value of zero is reserved and should not be used.<br></p>
<p><b><big>rrp_mode</big></b><br>This specifies the mode of redundant ring, which may be none, active, or passive. Active replication offers slightly lower latency from transmit to delivery in faulty network environments but with less performance. Passive replication may nearly double the speed of the totem protocol if the protocol doesn't become cpu bound. The final option is none, in which case only one network interface will be used to operate the totem protocol. If only one interface directive is specified, none is automatically chosen. If multiple interface directives are specified, only active or passive may be chosen.<br></p>
<p><b><big>Cluster Name</big></b><br>This specifies the name of cluster and it's used for automatic generating of multicast address. Default is hacluster. For a geo cluster, each cluster must have a unique name.<br></p>
<p><b><big>Expected votes</big></b><br>Expect vote number for voting quorum. Will be automatically calculated when the nodelist {} section is present in corosync.conf (the list will be generated when using unicast transport) or can be specified in the quorum {} section (Expect votes should use the total node numble of the cluster). If Expected votes presents in unicast transport, the value will override the one automatically calculated. For safety, the Expected votes will be disabled once nodelist not empty, it's good for ignore the inappropriate Expected votes set.<br></p>
<p><b><big>Auto Generate Node ID</big></b><br>Nodeid is required when using IPv6. Auto node ID enabled will generate nodeid automatically.<br></p>
a month ago FerdinandGalko New translation yast-cluster/master - Slovak
<p><b><big>Model</big></b><br>Určuje model, ktorý sa má použiť. Tento parameter je povinný. corosync-qdevice je modulárne a je schopné podporovať viacero rôznych modelov. Model v podstate definuje, aký typ arbitra sa používa. V súčasnosti je podporované iba 'net'.</p>
<p><b><big>Hostiteľ</big></b><br>Určuje IP adresu alebo názov hostiteľa servera qnetd, ktorý sa má použiť. Tento parameter je povinný.</p>
<p><b><big>Port</big></b><br>Určuje TCP port servera qnetd. Predvolené nastavenie je 5403.</p>
<p><b><big>TLS</big></b><br>Môže byť jedno z 'on', 'off' alebo 'required' a určuje, či sa má použiť tls. 'on' znamená, že sa najprv pokúsi o pripojenie s TLS, ale ak server nepropaguje podporu TLS, použije sa režim bez TLS. Ak sa použije 'off', potom sa TLS nevyžaduje a ani sa o to nepokúša. Tento režim je jediný, ktorý nepotrebuje správne inicializovanú databázu NSS. 'required' znamená, že je vyžadovaný TLS a ak server nepodporuje TLS, qdevice skončí s chybovou správou. 'on' potrebuje ručnú zmenu, ďalšie podrobnosti nájdete na manuálovej stránke corosync-qdevice. Predvolené nastavenie v yast je 'off'.</p>
<p><b><big>Algorithmus</big></b><br>Decision algorithm. Can be one of theRozhodovací algoritmus. Môže byť jeden z 'ffsplit' alebor 'lms'. (Actually there are alsoV skutočnosti existujú aj 'test' and '2nodelms', both of which are mainly for developers and shouldn't be used for production clusters, so yast will convert to 'ffsplit' automatically). For a description of what each algorithm means and how the algorithms differ see their individual sections. Default value isoba sú určené hlavne pre vývojárov a nemali by sa používať pre produkčné klastre, takže ich yast automaticky zmení na 'ffsplit'). Popis toho, čo jednotlivé algoritmy znamenajú a ako sa algoritmy líšia, nájdete v ich samostatných sekciách. Predvolená hodnota je ffsplit.</p>
<p><b><big>Tie breakerRozhodnutie nerozhodného stavu</big></b><br>Can be one ofMôže byť jedna z hodnôt 'lowest', 'highest' alebor 'valid_node_id' (number) values. It's used as a fallback if qdevice has to decide between two or more equal partitions. 'lowest' means the partition with the lowest node id is chosen. 'highest' means the partition with highest node id is chosenčíslor). Používa sa ako núdzové riešenie, ak sa musí qdevice rozhodnúť medzi dvoma alebo viacerými rovnakými oddielmi. 'lowest' znamená, že je zvolený oddiel s najnižším id uzla. 'highest' znamená, že je zvolený oddiel s navyšším id uzla. And 'valid_node_id' means that the partition containing the node with the given node id is chosen. Default isznamená, že je zvolený oddiel obsahujúci uzol s daným id uzla. Predvolené nastavenie je 'lowest'.</p>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year