Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
a month ago admin Resource update yast-printer/master - Swedish
3 months ago admin Resource update yast-printer/master - Swedish
a year ago admin Resource update yast-printer/master - Swedish
2 years ago none Resource update yast-printer/master - Swedish
2 years ago MartinDevenney Translation completed yast-printer/master - Swedish
2 years ago MartinDevenney Committed changes yast-printer/master - Swedish
2 years ago MartinDevenney New translation yast-printer/master - Swedish
<p>
<b><big>Enhets-URI för direktanslutna enheter</big></b><br>
Enheter som har anslutits via USB
detekteras automatiskt och en lämplig enhets-URI skapas automatiskt.
Till exempel:<br>
usb://ACME/Fun%20Printer?serial=A1B2C3<br>
hp:/usb/HP_LaserJet?serial=1234<br>
Vanligtvis fungerar endast automatiskt skapade enhets-URI:er.
När enheten inte detekteras automatiskt går det inte att kommunicera
med enheten och det går inte att skicka data till den.<br>
RPM-paketet hplip måste installeras för att nå en
HP-skrivare eller en allt-i-ett-enhet via "hp"-serverdelen.
Paketet tillhandahåller HPLIP för utskrift och skanning från HP.<b>
Å andra sidan måste enheter som är anslutna via bluetooth
inte detekteras automatiskt. Enhets-URI-er måste anges manuellt.
bluetooth://1A2B3C4D5E6F<br>
För åtkomst till en enhet via bluetooth måste RPM-paketet bluez-cups installeras.
Paketet tillhandahåller "bluetooth" till CUPS-serverdelen som skickar data
till en bluetooth-skrivare.
</p>
2 years ago MartinDevenney New translation yast-printer/master - Swedish
<br>
smb://användarnamn:lösenord@arbetsgrupp/server/skrivare<br>
Exempel: Användaren John Doe med lösenordet @home! kan använda något i stil med
följande enhets-URI för åtkomst till nätverksskrivaren "'Fun Printer 1000+":<br>
smb://John%20Doe:%40home%21@MYGROUP/homeserver/Fun%20Printer%201000%2B<br>
<b>Mer information</b> finns i <tt>man smbspool</tt> och <br>
http://en.opensuse.org/SDB:Printing_via_SMB_(Samba)_Share_or_Windows_Share<br>
Windows och Active Directory är registrerade varumärken
som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.<br>
<b>Traditionell UNIX-server (LPR)</b><br>
En LPD (Line Printer Daemon) körs på en traditionell UNIX-server
och tillhandahåller en eller flera LPD-köer.
För åtkomst krävs IP-adressen och ett LPD-könamn.
Motsvarande enhets-URI är:<br>
lpd://ip-address/queue<br>
<b>CUPS-server</b><br>
Normalt bör man inte ställa in en lokal utskriftskö för åtkomst till
en fjärransluten kö på en CUPS-server. Gör i stället inställningen
i dialogrutan <b>Skriva ut via nätverk</b>.
Gå vidare med nedanstående endast om du är säker på att du måste ställa in en lokal utskriftskö
för åtkomst till en fjärransluten kö på en CUPS-server.<br>
IPP är det inbyggda protokollet för CUPS som körs på en server.
Den officiella IANA-porten för IPP är 631.
Motsvarande enhets-URI är:<br>
ipp://ip-adress:631/skrivare/kö<br>
</p>
2 years ago none Resource update yast-printer/master - Swedish
2 years ago none Committed changes yast-printer/master - Swedish
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year