SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-printer
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-only
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master bfecbc2652, 6 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/printer/*.po
Translation file po/printer/sv.po
When User Action Detail Object
a month ago admin Resource update yast-printer/master - Swedish
2 months ago admin Resource update yast-printer/master - Swedish
a year ago admin Resource update yast-printer/master - Swedish
2 years ago none Resource update yast-printer/master - Swedish
2 years ago MartinDevenney Translation completed yast-printer/master - Swedish
2 years ago MartinDevenney Committed changes yast-printer/master - Swedish
2 years ago MartinDevenney New translation yast-printer/master - Swedish
<p>
<b><big>Enhets-URI för direktanslutna enheter</big></b><br>
Enheter som har anslutits via USB
detekteras automatiskt och en lämplig enhets-URI skapas automatiskt.
Till exempel:<br>
usb://ACME/Fun%20Printer?serial=A1B2C3<br>
hp:/usb/HP_LaserJet?serial=1234<br>
Vanligtvis fungerar endast automatiskt skapade enhets-URI:er.
När enheten inte detekteras automatiskt går det inte att kommunicera
med enheten och det går inte att skicka data till den.<br>
RPM-paketet hplip måste installeras för att nå en
HP-skrivare eller en allt-i-ett-enhet via "hp"-serverdelen.
Paketet tillhandahåller HPLIP för utskrift och skanning från HP.<b>
Å andra sidan måste enheter som är anslutna via bluetooth
inte detekteras automatiskt. Enhets-URI-er måste anges manuellt.
bluetooth://1A2B3C4D5E6F<br>
För åtkomst till en enhet via bluetooth måste RPM-paketet bluez-cups installeras.
Paketet tillhandahåller "bluetooth" till CUPS-serverdelen som skickar data
till en bluetooth-skrivare.
</p>
2 years ago MartinDevenney New translation yast-printer/master - Swedish
<br>
smb://användarnamn:lösenord@arbetsgrupp/server/skrivare<br>
Exempel: Användaren John Doe med lösenordet @home! kan använda något i stil med
följande enhets-URI för åtkomst till nätverksskrivaren "'Fun Printer 1000+":<br>
smb://John%20Doe:%40home%21@MYGROUP/homeserver/Fun%20Printer%201000%2B<br>
<b>Mer information</b> finns i <tt>man smbspool</tt> och <br>
http://en.opensuse.org/SDB:Printing_via_SMB_(Samba)_Share_or_Windows_Share<br>
Windows och Active Directory är registrerade varumärken
som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.<br>
<b>Traditionell UNIX-server (LPR)</b><br>
En LPD (Line Printer Daemon) körs på en traditionell UNIX-server
och tillhandahåller en eller flera LPD-köer.
För åtkomst krävs IP-adressen och ett LPD-könamn.
Motsvarande enhets-URI är:<br>
lpd://ip-address/queue<br>
<b>CUPS-server</b><br>
Normalt bör man inte ställa in en lokal utskriftskö för åtkomst till
en fjärransluten kö på en CUPS-server. Gör i stället inställningen
i dialogrutan <b>Skriva ut via nätverk</b>.
Gå vidare med nedanstående endast om du är säker på att du måste ställa in en lokal utskriftskö
för åtkomst till en fjärransluten kö på en CUPS-server.<br>
IPP är det inbyggda protokollet för CUPS som körs på en server.
Den officiella IANA-porten för IPP är 631.
Motsvarande enhets-URI är:<br>
ipp://ip-adress:631/skrivare/kö<br>
</p>
2 years ago none Resource update yast-printer/master - Swedish
2 years ago none Committed changes yast-printer/master - Swedish
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 463 8932
Translated 100.0% 463 8932
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.2% 1

Last activity

Last change April 23, 2018, 3:59 p.m.
Last author Martin Devenney

Activity in last 30 days

Activity in last year