Translation status

Strings135
100.0% Translate
Words1454
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-bootloader
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 25e51c3de7, 22 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/bootloader/*.po
Translation file po/bootloader/ca.po
When User Action Detail Object
3 weeks ago none Committed changes yast-bootloader/master - Catalan
3 weeks ago Dmedina Translation changed yast-bootloader/master - Catalan
<p><b>Usa una consola gràfica</b>, si es marca, permet usar diferents resolucions de pantalla. L'opció <tt>automàtic</tt> intenta trobar la millor quan s'inicia l'arrencada.</p>
<p><b>Usa una consola de sèrie</b>, si es marca, redirigeix la sortida de l'arrencada a un dispositiu de sèrie com ara <tt>ttyS0</tt>. Com a mínim cal especificar l'opció <tt>--unit</tt> i la sintaxi completa és la següent: <tt>%s</tt>. Les altres parts són opcionals i, si no s'estableixen, s'usen els valors per defecte. El terme <tt>NÚM</tt> a les ordres significa un número positiu com ara 8. Paràmetres d'exemple: <tt>serial --speed=38400 --unit=0</tt>.</p>
3 weeks ago Dmedina Translation changed yast-bootloader/master - Catalan
<p><b>Mitigacions de CPU</b><br>
L'opció selecciona quins paràmetres per defecte s'haurien d'usar per a les mitigacions
de canals de la CPU. N'hi ha una descripció d'alt nivell al document d'informació tècnica
TID 7023836. Hi ha disponibles les opcions següents:<ul>
<li><b>Automàtic</b>: Aquesta opció habilita totes les mitigacions necessàries per al vostre
model de CPU. Aquest paràmetre pot afectar el rendiment d'alguna manera, segons el
model de CPU i la càrrega de feina. Proporciona totes les mitigacions de seguretat, però
no protegeix contra atacs de fil transversal de CPU.</li>
<li><b>Automàtic + No SMT</b>: Aquesta opció habilita totes les mitigacions anteriors de
l'opció Automàtic, i també inhabilita el multifil simultani per evitar atacs de canals laterals
a través de múltiples fils de CPU. Aquest paràmetre pot tenir més impacte en el
rendiment, segons la càrrega de feina. Aquesta configuració proporciona el conjunt
complet de mitigacions de seguretat disponibles.</li>
<li><b>Inactiu</b>: Totes les mitigacions de CPU estan inhabilitades. Aquest paràmetre
no té cap impacte en el rendiment, però els atacs de canals laterals contra
la CPU són possibles, segons el model de CPU.</li>
<li><b>Manual</b>: Aquesta configuració no especifica un nivell de mitigació i deixa
que sigui el valor per defecte del nucli. L'administrador pot afegir altres opcions de mitigació
al giny <i>línia d'ordres del nucli</i>.
Totes les opcions específiques de mitigació de CPU es poden establir manualment.</li></ul></p>
3 weeks ago Dmedina Translation changed yast-bootloader/master - Catalan
Automàtic + No SMT
3 weeks ago Dmedina Translation changed yast-bootloader/master - Catalan
<p><b>Mitigacions de CPU</b><br>
L'opció selecciona quins paràmetres per defecte s'haurien d'usar per a les mitigacions
de canals de la CPU. N'hi ha una descripció d'alt nivell al document d'informació tècnica
TID 7023836. Hi ha disponibles les opcions següents:<ul>
<li><b>Auto</b>: Aquesta opció habilita totes les mitigacions necessàries per al vostre
model de CPU. This setting can impact performance to some degree, depending on CPU model and
workload. It provides all security
Aquest paràmetre pot afectar el rendiment d'alguna manera, segons el
model de CPU i la càrrega de feina. Proporciona totes les
mitigatcions, but it does de seguretat, però
not protect against
cross-CPU thread attacks
geix contra atacs de fil transversal de CPU.</li>
<li><b>Auto + No SMT</b>: This option enables all the aboveAquesta opció habilita totes les mitigatcions in
"Auto", and also disables Simultaneous Multithreading to avoid
si
anteriors de
l'opció Auto, i també inhabilita el multifil simultani per evitar atacs
de channel attacks across multiple CPU threads. This setting can
further impact performance, depending on your
workload. This setting provides the full set of availabl
als laterals
a través de múltiples fils de CPU. Aquest paràmetre pot tenir més impacte en el
rendiment, segons la càrrega de feina. Aquesta configuració proporciona el conjunt
complet de mitigacions d
e secgurity mitigationetat disponibles.</li>
<li><b>OffInactiu</b>: All CPU MTotes les mitigatcions are disabled. This setting has no performance
impact, but side chann
de CPU estan inhabilitades. Aquest paràmetre
no té cap impacte en el rendiment, però
els attacks against yourde canals laterals contra
la
CPU aresón possibles, depending on CPU
model
segons el model de CPU.</li>
<li><b>Manual</b>: This setting doesAquesta configuració not especify a mitigation level and leaves
this to be the kernel default. The
ica un nivell de mitigació i deixa
que sigui el valor per defecte del nucli. L'
administratdor can add other mitigationpot afegir altres optcions
in the <i>kernel command line</i> widget.
All CPU mitigation
de mitigació
al giny <i>línia d'ordres del nucli</i>.
Totes les opcions e
speciífic options can be setques de mitigació de CPU es poden establir manuallyment.</li></ul></p>
3 weeks ago Dmedina Suggestion accepted yast-bootloader/master - Catalan
<p><b>Mitigacions de CPU</b><br>
L'opció selecciona quins paràmetres per defecte s'haurien d'usar per a les mitigacions
de canals de la CPU. N'hi ha una descripció d'alt nivell al document d'informació tècnica
TID 7023836. Hi ha disponibles les opcions següents:<ul>
<li><b>Auto</b>: Aquesta opció habilita totes les mitigacions necessàries per al vostre
model de CPU. This setting can impact performance to some degree, depending on CPU model and
workload. It provides all security mitigations, but it does not protect against
cross-CPU thread attacks.</li>
<li><b>Auto + No SMT</b>: This option enables all the above mitigations in
"Auto", and also disables Simultaneous Multithreading to avoid
side channel attacks across multiple CPU threads. This setting can
further impact performance, depending on your
workload. This setting provides the full set of available security mitigations.</li>
<li><b>Off</b>: All CPU Mitigations are disabled. This setting has no performance
impact, but side channel attacks against your CPU are possible, depending on CPU
model.</li>
<li><b>Manual</b>: This setting does not specify a mitigation level and leaves
this to be the kernel default. The administrator can add other mitigations options
in the <i>kernel command line</i> widget.
All CPU mitigation specific options can be set manually.</li></ul></p>
3 weeks ago none Committed changes yast-bootloader/master - Catalan
3 weeks ago Dmedina Suggestion added yast-bootloader/master - Catalan
<p><b>Mitigacions de CPU</b><br>
L'opció selecciona quins paràmetres per defecte s'haurien d'usar per a les mitigacions
de canals de la CPU. N'hi ha una descripció d'alt nivell al document d'informació tècnica
TID 7023836. Hi ha disponibles les opcions següents:<ul>
<li><b>Auto</b>: Aquesta opció habilita totes les mitigacions necessàries per al vostre
model de CPU. This setting can impact performance to some degree, depending on CPU model and
workload. It provides all security mitigations, but it does not protect against
cross-CPU thread attacks.</li>
<li><b>Auto + No SMT</b>: This option enables all the above mitigations in
"Auto", and also disables Simultaneous Multithreading to avoid
side channel attacks across multiple CPU threads. This setting can
further impact performance, depending on your
workload. This setting provides the full set of available security mitigations.</li>
<li><b>Off</b>: All CPU Mitigations are disabled. This setting has no performance
impact, but side channel attacks against your CPU are possible, depending on CPU
model.</li>
<li><b>Manual</b>: This setting does not specify a mitigation level and leaves
this to be the kernel default. The administrator can add other mitigations options
in the <i>kernel command line</i> widget.
All CPU mitigation specific options can be set manually.</li></ul></p>
3 weeks ago Dmedina New translation yast-bootloader/master - Catalan
Mitigacions de CPU
3 weeks ago Dmedina New translation yast-bootloader/master - Catalan
Manualment
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 135 1454
Translated 100.0% 135 1454
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change May 3, 2019, 11:29 a.m.
Last author David Medina

Activity in last 30 days

Activity in last year