yast2-cluster is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.

Translation status

Strings142
100.0% Translate
Words2011
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-cluster
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-only
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 5323fc5329, 18 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/cluster/*.po
Translation file po/cluster/ca.po
When User Action Detail Object
a month ago none Resource update yast-cluster/master - Catalan
a month ago admin Resource update yast-cluster/master - Catalan
5 months ago admin Committed changes yast-cluster/master - Catalan
5 months ago Dmedina Translation changed yast-cluster/master - Catalan
<p><b><big>Model</big></b><br>Especifica el model per usar. Aquest paràmetre és necessari. El corosync-qdevice és modular i admet múltiples models diferents. El model bàsicament defineix quin tipus d'àrbitre s'usa. Ara només s'admet "net".</p>
<p><b><big>Amfitrió</big></b><br>Especifica l'adreça IP o el nom d'amfitrió del servidor qnetd per usar. Aquest paràmetre és necessari.</p>
<p><b><big>Port</big></b><br>Especifica el port TCP del servidor qnetd. Per defecte és 5403.</p>
<p><b><big>TLS</big></b><br>Pot ser "on", "off" o "required" (requerit, necessari) i especifica si s'ha d'usar TLS. "On" significa que primer s'intenta una connexió amb TLS, però si el servidor no indica que admeti TLS es farà servir no TLS. "Off' s'usa quan TLS no és necessari i llavors ni tan sols s'intenta usar. Aquest mode és l'únic que no necessita una base de dades NSS adequadament iniciada. "Required" significa que TLS és necessari i que, si el servidor no admet TLS, qdevice sortirà amb un missatge d'error. "On" necessita un canvi manual, vegeu la pàgina del manual de corosync-qdevice per a més detalls. Per defecte és "off" al Yast.</p>
<p><b><big>Algorisme</big></b><br>Algorisme de decisió. Pot ser "ffsplit" o "lms". (Actualment també hi ha "test" i "2nodelms", però aquets dos són principalment per a desenvolupadors i no s'haurien d'usar en clústers de producció; per tant, el Yast passarà a "ffsplit" automàticament). Per a la descripció del que significa cada algorisme i quina diferència tenen vegeu-ne les seccions individuals. El valor per defecte és "ffsplit".</p>
<p><b><big>Desempat</big></b><br>(Tie breaker) Pot ser "lowest" (el més baix), "highest" (el més elevat) o "valid_node_id" (número). S'usa com a alternativa si qdevice ha de decidir entre dues o més particions iguals. "El més baix" significa que es tria la partició amb l'identificador de node més baix. "El més elevat" significa que es tria la partició amb l'identificador de node més alt. I "valid_node_id" significa que es tria la partició que contingui el node amb l'identificador de node proporcionat. Per defecte és el més baix.</p>
<p><b><big>Heurística de Qdevice</big></b><br>Subsecció de Qdevice. L'heurística és un conjunt d'ordres executades localment durant l'arrencada, el canvi de pertinença de clúster, la connexió correcta a corosync-qnetd i opcionalment també en moments regulars. Les ordres s'executen en paral·lel. Quan *totes* les ordres acaben correctament (retornen un codi d'error que és zero) a temps, l'heurística ha passat, si no, han fallat. El resultat de l'heurística s'envia a corosync-qnetd i allà s'usa en càlculs per determinar quina partició hauria de ser de quòrum.</p>
<p><b><big>Mode de l'heurística</big></b><br>Pot ser activat, sincronització o desactivat i n'especifica el mode d'operació. Per defecte és desactivat, que significa que l'heurística està inhabilitada. Quan s'estableix la sincronització, l'heurística només s'executa durant l'arrencada, el canvi de pertinença i quan s'estableix la connexió amb corosync-qnetd. Quan l'heurística hagi d'executar-se regularment, aquesta opció hauria d'establir-se al valor d'activat.</p>
<p><b><big>Temps d'espera de l'heurística</big></b><br>N'especifica el temps mínim en mil·lisegons, quant espera corosync-qdevice fins que les ordres de l'heurística acabin. Si alguna ordre no acaba abans del temps d'espera, es mata i l'heurística falla. Aquest temps d'espera s'usa per a l'heurística executada en moments regulars. El valor per defecte és la meitat del que indica quorum.device.timeout, per tant, 5000.</p>
<p><b><big>Heuristics Sync_timeoutTemps d'espera de la sincronització de l'heurística</big></b><br>Similar toa quorum.device.heuristics.timeout butperò usedat during membershipant els changes. Default valuvis de pertinença. El valor per defecte iés half of thela meitat del que indica quorum.device.sync_timeout, soper tant, 15000.</p>
<p><b><big>HInterval de l'heuriístics Intervala</big></b><br>SEspecifies interval between two regular ca l'interval entre dues execucions regulars de l'heuriístics execution. Default valua. El valor per defecte iés 3 * quorum.device.timeout, soper tant, 30000.</p>
<p><b><big>Heuristics exec_NAMENom d'execució de l'heurística</big></b><br>Definesix executables. *NAME* can be arbitrary valid cmap key name string and it has no special meaning. The value of this variable must contain a command to execute. The value is parsed (split) into arguments similarly as Bourne shell would do. Quoting is possible by using backslash and double quotEl *NOM* pot ser la cadena de nom de clau de cmap vàlida arbitrària i no té significat especial. El valor d'aquesta variable ha de contenir una ordre per executar. El valor és analitzat (dividit) en arguments similarment com ho faria l'intèrpret d'ordres Bourne. La citació és possible usant la barra obliqua inversa i cometes dobles. <br>FoPer exaemple,: Name(exec_check_master), Value(/etc/corosync/qdevice/check_master.sh)</p>
5 months ago Dmedina Suggestion accepted yast-cluster/master - Catalan
<p><b><big>Model</big></b><br>Especifica el model per usar. Aquest paràmetre és necessari. El corosync-qdevice és modular i admet múltiples models diferents. El model bàsicament defineix quin tipus d'àrbitre s'usa. Ara només s'admet "net".</p>
<p><b><big>Amfitrió</big></b><br>Especifica l'adreça IP o el nom d'amfitrió del servidor qnetd per usar. Aquest paràmetre és necessari.</p>
<p><b><big>Port</big></b><br>Especifica el port TCP del servidor qnetd. Per defecte és 5403.</p>
<p><b><big>TLS</big></b><br>Pot ser "on", "off" o "required" (requerit, necessari) i especifica si s'ha d'usar TLS. "On" significa que primer s'intenta una connexió amb TLS, però si el servidor no indica que admeti TLS es farà servir no TLS. "Off' s'usa quan TLS no és necessari i llavors ni tan sols s'intenta usar. Aquest mode és l'únic que no necessita una base de dades NSS adequadament iniciada. "Required" significa que TLS és necessari i que, si el servidor no admet TLS, qdevice sortirà amb un missatge d'error. "On" necessita un canvi manual, vegeu la pàgina del manual de corosync-qdevice per a més detalls. Per defecte és "off" al Yast.</p>
<p><b><big>Algorisme</big></b><br>Algorisme de decisió. Pot ser "ffsplit" o "lms". (Actualment també hi ha "test" i "2nodelms", però aquets dos són principalment per a desenvolupadors i no s'haurien d'usar en clústers de producció; per tant, el Yast passarà a "ffsplit" automàticament). Per a la descripció del que significa cada algorisme i quina diferència tenen vegeu-ne les seccions individuals. El valor per defecte és "ffsplit".</p>
<p><b><big>Desempat</big></b><br>(Tie breaker) Pot ser "lowest" (el més baix), "highest" (el més elevat) o "valid_node_id" (número). S'usa com a alternativa si qdevice ha de decidir entre dues o més particions iguals. "El més baix" significa que es tria la partició amb l'identificador de node més baix. "El més elevat" significa que es tria la partició amb l'identificador de node més alt. I "valid_node_id" significa que es tria la partició que contingui el node amb l'identificador de node proporcionat. Per defecte és el més baix.</p>
<p><b><big>Heurística de Qdevice</big></b><br>Subsecció de Qdevice. L'heurística és un conjunt d'ordres executades localment durant l'arrencada, el canvi de pertinença de clúster, la connexió correcta a corosync-qnetd i opcionalment també en moments regulars. Les ordres s'executen en paral·lel. Quan *totes* les ordres acaben correctament (their return retornen un codi d'error codque iés zero) on time, a temps, l'heuriísticsa have passed, otherwise theyat, si no, haven failed. The llat. El resultat de l'heuriístics result is sent to corosync-qnetd and there it's used ia s'envia a corosync-qnetd i allà s'usa en caàlculations to determine which partition should be quorates per determinar quina partició hauria de ser de quòrum.</p>
<p><b><big>HMode de l'heuriístics Modea</big></b><br>Can be one of onPot ser activat, syinc or off and ronització o desactivat i n'especifiesca el mode of operation of heuristics. Default is off, which means d'operació. Per defecte és desactivat, que significa que l'heuriístics are disabled. Whena està inhabilitada. Quan s'estableix la syinc is set, ronització, l'heuriístics are executed only during startup, membership change and when connection to corosync-qnetd is established. When a només s'executa durant l'arrencada, el canvi de pertinença i quan s'estableix la connexió amb corosync-qnetd. Quan l'heuriístics should be running also on regular basis, this option should be set to on valuea hagi d'executar-se regularment, aquesta opció hauria d'establir-se al valor d'activat.</p>
<p><b><big>HTemps d'espera de l'heuriístics Timeouta</big></b><br>Specifies maximum time iN'especifica el temps mínim en mil·lisecgonds. How longs, quant espera corosync-qdevice waits till the fins que les ordres de l'heuriístics commands finish. If some command doesn't finish before the timeout, it's killed and a acabin. Si alguna ordre no acaba abans del temps d'espera, es mata i l'heuriísticsa fail. This timeout is used for lla. Aquest temps d'espera s'usa per a l'heuriísticsa executed at regular times. Default valuada en moments regulars. El valor per defecte iés half of thela meitat del que indica quorum.device.timeout, soper tant, 5000.</p>
<p><b><big>Heuristics Sync_timeout</big></b><br>Similar to quorum.device.heuristics.timeout but used during membership changes. Default value is half of the quorum.device.sync_timeout, so 15000.</p>
<p><b><big>Heuristics Interval</big></b><br>Specifies interval between two regular heuristics execution. Default value is 3 * quorum.device.timeout, so 30000.</p>
<p><b><big>Heuristics exec_NAME</big></b><br>Defines executables. *NAME* can be arbitrary valid cmap key name string and it has no special meaning. The value of this variable must contain a command to execute. The value is parsed (split) into arguments similarly as Bourne shell would do. Quoting is possible by using backslash and double quotes. <br>For example, Name(exec_check_master), Value(/etc/corosync/qdevice/check_master.sh)</p>
5 months ago Dmedina Suggestion added yast-cluster/master - Catalan
<p><b><big>Model</big></b><br>Especifica el model per usar. Aquest paràmetre és necessari. El corosync-qdevice és modular i admet múltiples models diferents. El model bàsicament defineix quin tipus d'àrbitre s'usa. Ara només s'admet "net".</p>
<p><b><big>Amfitrió</big></b><br>Especifica l'adreça IP o el nom d'amfitrió del servidor qnetd per usar. Aquest paràmetre és necessari.</p>
<p><b><big>Port</big></b><br>Especifica el port TCP del servidor qnetd. Per defecte és 5403.</p>
<p><b><big>TLS</big></b><br>Pot ser "on", "off" o "required" (requerit, necessari) i especifica si s'ha d'usar TLS. "On" significa que primer s'intenta una connexió amb TLS, però si el servidor no indica que admeti TLS es farà servir no TLS. "Off' s'usa quan TLS no és necessari i llavors ni tan sols s'intenta usar. Aquest mode és l'únic que no necessita una base de dades NSS adequadament iniciada. "Required" significa que TLS és necessari i que, si el servidor no admet TLS, qdevice sortirà amb un missatge d'error. "On" necessita un canvi manual, vegeu la pàgina del manual de corosync-qdevice per a més detalls. Per defecte és "off" al Yast.</p>
<p><b><big>Algorisme</big></b><br>Algorisme de decisió. Pot ser "ffsplit" o "lms". (Actualment també hi ha "test" i "2nodelms", però aquets dos són principalment per a desenvolupadors i no s'haurien d'usar en clústers de producció; per tant, el Yast passarà a "ffsplit" automàticament). Per a la descripció del que significa cada algorisme i quina diferència tenen vegeu-ne les seccions individuals. El valor per defecte és "ffsplit".</p>
<p><b><big>Desempat</big></b><br>(Tie breaker) Pot ser "lowest" (el més baix), "highest" (el més elevat) o "valid_node_id" (número). S'usa com a alternativa si qdevice ha de decidir entre dues o més particions iguals. "El més baix" significa que es tria la partició amb l'identificador de node més baix. "El més elevat" significa que es tria la partició amb l'identificador de node més alt. I "valid_node_id" significa que es tria la partició que contingui el node amb l'identificador de node proporcionat. Per defecte és el més baix.</p>
<p><b><big>Heurística de Qdevice</big></b><br>Subsecció de Qdevice. L'heurística és un conjunt d'ordres executades localment durant l'arrencada, el canvi de pertinença de clúster, la connexió correcta a corosync-qnetd i opcionalment també en moments regulars. Les ordres s'executen en paral·lel. Quan *totes* les ordres acaben correctament (retornen un codi d'error que és zero) a temps, l'heurística ha passat, si no, han fallat. El resultat de l'heurística s'envia a corosync-qnetd i allà s'usa en càlculs per determinar quina partició hauria de ser de quòrum.</p>
<p><b><big>Mode de l'heurística</big></b><br>Pot ser activat, sincronització o desactivat i n'especifica el mode d'operació. Per defecte és desactivat, que significa que l'heurística està inhabilitada. Quan s'estableix la sincronització, l'heurística només s'executa durant l'arrencada, el canvi de pertinença i quan s'estableix la connexió amb corosync-qnetd. Quan l'heurística hagi d'executar-se regularment, aquesta opció hauria d'establir-se al valor d'activat.</p>
<p><b><big>Temps d'espera de l'heurística</big></b><br>N'especifica el temps mínim en mil·lisegons, quant espera corosync-qdevice fins que les ordres de l'heurística acabin. Si alguna ordre no acaba abans del temps d'espera, es mata i l'heurística falla. Aquest temps d'espera s'usa per a l'heurística executada en moments regulars. El valor per defecte és la meitat del que indica quorum.device.timeout, per tant, 5000.</p>
<p><b><big>Heuristics Sync_timeout</big></b><br>Similar to quorum.device.heuristics.timeout but used during membership changes. Default value is half of the quorum.device.sync_timeout, so 15000.</p>
<p><b><big>Heuristics Interval</big></b><br>Specifies interval between two regular heuristics execution. Default value is 3 * quorum.device.timeout, so 30000.</p>
<p><b><big>Heuristics exec_NAME</big></b><br>Defines executables. *NAME* can be arbitrary valid cmap key name string and it has no special meaning. The value of this variable must contain a command to execute. The value is parsed (split) into arguments similarly as Bourne shell would do. Quoting is possible by using backslash and double quotes. <br>For example, Name(exec_check_master), Value(/etc/corosync/qdevice/check_master.sh)</p>
5 months ago Dmedina Suggestion accepted yast-cluster/master - Catalan
<p><b><big>Model</big></b><br>Especifica el model per usar. Aquest paràmetre és necessari. El corosync-qdevice és modular i admet múltiples models diferents. El model bàsicament defineix quin tipus d'àrbitre s'usa. Ara només s'admet "net".</p>
<p><b><big>Amfitrió</big></b><br>Especifica l'adreça IP o el nom d'amfitrió del servidor qnetd per usar. Aquest paràmetre és necessari.</p>
<p><b><big>Port</big></b><br>Especifica el port TCP del servidor qnetd. Per defecte és 5403.</p>
<p><b><big>TLS</big></b><br>Pot ser "on", "off" o "required" (requerit, necessari) i especifica si s'ha d'usar TLS. "On" significa que primer s'intenta una connexió amb TLS, però si el servidor no indica que admeti TLS es farà servir no TLS. "Off' s'usa quan TLS no és necessari i llavors ni tan sols s'intenta usar. Aquest mode és l'únic que no necessita una base de dades NSS adequadament iniciada. "Required" significa que TLS és necessari i que, si el servidor no admet TLS, qdevice sortirà amb un missatge d'error. "On" necessita un canvi manual, vegeu la pàgina del manual de corosync-qdevice per a més detalls. Per defecte és "off" al Yast.</p>
<p><b><big>Algorisme</big></b><br>Algorisme de decisió. Pot ser "ffsplit" o "lms". (Actualment també hi ha "test" i "2nodelms", però aquets dos són principalment per a desenvolupadors i no s'haurien d'usar en clústers de producció; per tant, el Yast passarà a "ffsplit" automàticament). Per a la descripció del que significa cada algorisme i quina diferència tenen vegeu-ne les seccions individuals. El valor per defecte és "ffsplit".</p>
<p><b><big>Desempat</big></b><br>(Tie breaker) Pot ser "lowest" (el més baix), "highest" (el més elevat) o "valid_node_id" (número). S'usa com a alternativa si qdevice ha de decidir entre dues o més particions iguals. "El més baix" significa que es tria la partició amb l'identificador de node més baix. "El més elevat" significa que es tria la partició amb l'identificador de node més alt. I "valid_node_id" significa que es tria la partició que contingui el node amb l'identificador de node proporcionat. Per defecte és el més baix.</p>
<p><b><big>Heurística de Qdevice</big></b><br>Subsecció de Qdevice. L'heurística és un conjunt d'ordres executades localment durant l'arrencada, el canvi de pertinença de clúster, la connexió correcta a corosync-qnetd i opcionalment també en moments regulars. Les ordres s'executen en paral·lel. Quan *totes* les ordres acaben correctament (their return error code is zero) on time, heuristics have passed, otherwise they have failed. The heuristics result is sent to corosync-qnetd and there it's used in calculations to determine which partition should be quorate.</p>
<p><b><big>Heuristics Mode</big></b><br>Can be one of on, sync or off and specifies mode of operation of heuristics. Default is off, which means heuristics are disabled. When sync is set, heuristics are executed only during startup, membership change and when connection to corosync-qnetd is established. When heuristics should be running also on regular basis, this option should be set to on value.</p>
<p><b><big>Heuristics Timeout</big></b><br>Specifies maximum time in milliseconds. How long corosync-qdevice waits till the heuristics commands finish. If some command doesn't finish before the timeout, it's killed and heuristics fail. This timeout is used for heuristics executed at regular times. Default value is half of the quorum.device.timeout, so 5000.</p>
<p><b><big>Heuristics Sync_timeout</big></b><br>Similar to quorum.device.heuristics.timeout but used during membership changes. Default value is half of the quorum.device.sync_timeout, so 15000.</p>
<p><b><big>Heuristics Interval</big></b><br>Specifies interval between two regular heuristics execution. Default value is 3 * quorum.device.timeout, so 30000.</p>
<p><b><big>Heuristics exec_NAME</big></b><br>Defines executables. *NAME* can be arbitrary valid cmap key name string and it has no special meaning. The value of this variable must contain a command to execute. The value is parsed (split) into arguments similarly as Bourne shell would do. Quoting is possible by using backslash and double quotes. <br>For example, Name(exec_check_master), Value(/etc/corosync/qdevice/check_master.sh)</p>
5 months ago Dmedina Suggestion added yast-cluster/master - Catalan
<p><b><big>Model</big></b><br>Especifica el model per usar. Aquest paràmetre és necessari. El corosync-qdevice és modular i admet múltiples models diferents. El model bàsicament defineix quin tipus d'àrbitre s'usa. Ara només s'admet "net".</p>
<p><b><big>Amfitrió</big></b><br>Especifica l'adreça IP o el nom d'amfitrió del servidor qnetd per usar. Aquest paràmetre és necessari.</p>
<p><b><big>Port</big></b><br>Especifica el port TCP del servidor qnetd. Per defecte és 5403.</p>
<p><b><big>TLS</big></b><br>Pot ser "on", "off" o "required" (requerit, necessari) i especifica si s'ha d'usar TLS. "On" significa que primer s'intenta una connexió amb TLS, però si el servidor no indica que admeti TLS es farà servir no TLS. "Off' s'usa quan TLS no és necessari i llavors ni tan sols s'intenta usar. Aquest mode és l'únic que no necessita una base de dades NSS adequadament iniciada. "Required" significa que TLS és necessari i que, si el servidor no admet TLS, qdevice sortirà amb un missatge d'error. "On" necessita un canvi manual, vegeu la pàgina del manual de corosync-qdevice per a més detalls. Per defecte és "off" al Yast.</p>
<p><b><big>Algorisme</big></b><br>Algorisme de decisió. Pot ser "ffsplit" o "lms". (Actualment també hi ha "test" i "2nodelms", però aquets dos són principalment per a desenvolupadors i no s'haurien d'usar en clústers de producció; per tant, el Yast passarà a "ffsplit" automàticament). Per a la descripció del que significa cada algorisme i quina diferència tenen vegeu-ne les seccions individuals. El valor per defecte és "ffsplit".</p>
<p><b><big>Desempat</big></b><br>(Tie breaker) Pot ser "lowest" (el més baix), "highest" (el més elevat) o "valid_node_id" (número). S'usa com a alternativa si qdevice ha de decidir entre dues o més particions iguals. "El més baix" significa que es tria la partició amb l'identificador de node més baix. "El més elevat" significa que es tria la partició amb l'identificador de node més alt. I "valid_node_id" significa que es tria la partició que contingui el node amb l'identificador de node proporcionat. Per defecte és el més baix.</p>
<p><b><big>Heurística de Qdevice</big></b><br>Subsecció de Qdevice. L'heurística és un conjunt d'ordres executades localment durant l'arrencada, el canvi de pertinença de clúster, la connexió correcta a corosync-qnetd i opcionalment també en moments regulars. Les ordres s'executen en paral·lel. Quan *totes* les ordres acaben correctament (their return error code is zero) on time, heuristics have passed, otherwise they have failed. The heuristics result is sent to corosync-qnetd and there it's used in calculations to determine which partition should be quorate.</p>
<p><b><big>Heuristics Mode</big></b><br>Can be one of on, sync or off and specifies mode of operation of heuristics. Default is off, which means heuristics are disabled. When sync is set, heuristics are executed only during startup, membership change and when connection to corosync-qnetd is established. When heuristics should be running also on regular basis, this option should be set to on value.</p>
<p><b><big>Heuristics Timeout</big></b><br>Specifies maximum time in milliseconds. How long corosync-qdevice waits till the heuristics commands finish. If some command doesn't finish before the timeout, it's killed and heuristics fail. This timeout is used for heuristics executed at regular times. Default value is half of the quorum.device.timeout, so 5000.</p>
<p><b><big>Heuristics Sync_timeout</big></b><br>Similar to quorum.device.heuristics.timeout but used during membership changes. Default value is half of the quorum.device.sync_timeout, so 15000.</p>
<p><b><big>Heuristics Interval</big></b><br>Specifies interval between two regular heuristics execution. Default value is 3 * quorum.device.timeout, so 30000.</p>
<p><b><big>Heuristics exec_NAME</big></b><br>Defines executables. *NAME* can be arbitrary valid cmap key name string and it has no special meaning. The value of this variable must contain a command to execute. The value is parsed (split) into arguments similarly as Bourne shell would do. Quoting is possible by using backslash and double quotes. <br>For example, Name(exec_check_master), Value(/etc/corosync/qdevice/check_master.sh)</p>
5 months ago Dmedina New translation yast-cluster/master - Catalan
Valor
5 months ago Dmedina New translation yast-cluster/master - Catalan
Nom
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 142 2011
Translated 100.0% 142 2011
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change May 14, 2020, 12:07 p.m.
Last author David Medina

Activity in last 30 days

Activity in last year